دکتر محمود مهرمحمدی:

استراتژی اجرای سند تحول آموزش و پرورش غلط است