دکتر محمود مهرمحمدی:

در انتخاب مدیران مدارس، باید به افراد تاثیرگذار، موثر و موقعیت شناس توجه شود