دکتر محمود مهرمحمدی:

در جوامع دیگر آموزش زبان از دوره ابتدایی آغاز می‌شود/ باید روی ارتقای آموزش زبان در مدارس مطالعه کنیم