دکتر محمود مهرمحمدی در واکنش به طرح رفع انحصار از زبان انگلیسی؛

زبان انگلیسی به‌عنوان یک سیاست باید الزامی و عمومی باشد