دکتر محمود مهرمحمدی:

نهاد مدرسه را از وابستگی به دولت رها کنیم