هفتمین نشست علمی مؤسسه اندیشه یاوران معین اصفهان ( ایما) روزیکشنبه سوم شهریورماه جاری (۹۸)باحضوریکی ازنظریه پردازان آموزش وپرورش،دکتر محمود مهرمحمدی درمحل سالن اجتماعات پژوهش سرای دانش آموزی خیام برگزار شد.
دراین همایش که باشرکت جمعی از فرهنگیان شاغل وبازنشسته وباهمکاری اداره کل آموزش وپرورش استان برگزار شد ابتدا آقای مدنیان رئیس هیأت مدیره ایما به تشریح اهداف این همایش ها ومعرفی دکتر مهرمحمدی پرداخت وابراز امیدواری کرد این همایش ها بتواند در بهبود کیفیت آموزش وپرورش استان و کشور مؤثرباشد. ایشان از بزرگان آموزش و پرورش مانند، شهیدان رجائی وباهنر ونیز دکتر شکوهی،دکتر کاردان و دکتر شریعتمداری یاد نمود و این مساله را عنوان کرد که ما در چند دهه اخیر شاهد رشد وحتی جهش کمی در آموزش وپرورش بوده ایم که قابل رقابت با دنیای پیشرفته است اما متاسفانه به لحاظ کیفی رشدی متناسب و قابل رقابت نداشته ایم که باید برای آن چاره جویی نمود.
آنگاه دکتر مهرمحمدی به ایراد سخن پرداخت که محورهای سخنرانی نامبرده ازاین قرار است:
¤درحال حاضر آموزش وپرورش به لحاظ کیفی بدنه ضعیف وبه لحاظ دولتی بدنه ای قوی دارد.
¤آموزش وپرورش موتورتوسعه است ولی با این مشکلات هرگز نمی تواند به رسالت های خود عمل کند.
¤دوبحران اصلی آموزش وپرورش نقصان در کیفیت وعدالت است.
¤مابرای عبور ازاین مشکلات نیازمند شروعی تازه هستیم.
¤ازتغییرنترسیم وهرتغییری را امکان پذیر بدانیم
¤باید درپرتو تجربیات ۴۰ ساله هندسه آموزش وپرورش را ازنو ترسیم کنیم.
¤یک جایی باید حلقه حاکمیتی آموزش وپرورش بازشود.
¤مردمی بودن آموزش وپرورش,متنوع ومتکثربودن وچندصدائی بودن آموزش وپرورش بسیار لازم است.
¤راه حل مشکل ماچرخش از عرضه محوری به تقاضا محوری در تخصبص منابع است.
¤اگرچنین شود اکوسیستم آموزش وپرورش متحول می شود ودرهمه عرصه ها مشکلات حل می گردد
¤این طرح هنوزیک ایده است وبرنامه عملیاتی آن را ننوشته ام
درادامه چندنفرازحاضران سؤالات خودرا مطرح کزدند که دکترمهرمحمدی پاسخ های لازم را ارائه کرد.
گزارش خبر ساعت ۲۲ روز یکشنبه ۳ /۶ / ۹۸ –  صانعی