مطالب توسط پشتیبانی سایت استاد محمود مهرمحمدی

نشست پژوهشگاه علوم انسانی… آموزش و پرورش : اصلاح یا انقلاب؟

《《《نشست پژوهشگاه علوم انسانی… آموزش و پرورش : اصلاح یا انقلاب؟》》》 ویراست دوم محمود مهرمحمدی استاد بازنشسته دانشگاه تربیت مدرس ✍…. می توانیم مستقل از سند بحث کنیم، اما من این منظر یا پایگاه را بر می گزینم. ✍…. آیا سند اجرا شده است؟؟؟!!! با مرور بر “پاره ای مضامین مهم و کلیدی” در راستای […]