Wyse, D., Hayward, L., & Pandya, J. (Eds.). (2016). The SAGE handbook of curriculum, pedagogy and assessment. Sage.

فصل ۶۰: استانداردهای ملی در سیاست و عمل

فصل ۶۱: تولید برنامه درسی و نقش رهبری مدرسه: مسئولیت دست نایافتنی یا آرزوی واقع بینانه؟

فصل ۶۲: تربیت معلم – ایجاد ارتباط با برنامه درسی، پداگوژی و سنجش

پیشینه بحث: بخش اول: http://mehrmohammadi.ir/rics97/

بخش دوم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_2/

بخش سوم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_3/

بخش چهارم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_4/

بخش پنجم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_5/

بخش ششم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_6/

بخش هفتم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_7/

بخش هشتم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_8/

بخش نهم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_9/

بخش دهم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_10/

بخش یازدهم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_11/

بخش دوازدهم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_12/

بخش سیزدهم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_13/

بخش چهاردهم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_14/

فصل ۶۰:

سخنان محمود مهرمحمدی، دکترای مطالعات برنامه درسی، استاد دانشگاه تربیت مدرس:

سخنان علیرضا عصاره، دکترای مطالعات برنامه درسی، استاد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی:

فصل ۶۱:

سخنان محمود مهرمحمدی، دکترای مطالعات برنامه درسی، استاد دانشگاه تربیت مدرس:

سخنان حیدر تورانی، دکترای مدیریت آموزشی، استاد پژوهشکده برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش:

فصل ۶۲:

سخنان فهیمه کشاورزی، دکترای مطالعات برنامه درسی، استادیار دانشگاه شیراز:

سخنان رحمت الله خسروی، دکترای مطالعات برنامه درسی، استادیار دانشگاه فرهنگیان:


گزارش پایانی پروژه خوانش جمعی دستنامه برنامه درسی، پداگوژی و سنجش

توسط زهرا نیکنام، دکترای مطالعات برنامه درسی، استادیار دانشگاه خوارزمی:

Wyse, D., Hayward, L., & Pandya, J. (Eds.). (2016). The SAGE handbook of curriculum, pedagogy and assessment. Sage.

فصل ۵۷: مقایسه و کشورها

فصل ۵۸: تاثیرات سنجش جهانی شده بر برنامه های درسی محلی: آنچه معلمان ژاپنی با آن روبرو هستند و چگونه آنها را به چالش می‌کشند

فصل ۵۹: فراز و فرود استقلال برنامه های درسی: تعادل بین آزادی محلی و تجویز ملی در برنامه های درسی

پیشینه بحث: بخش اول: http://mehrmohammadi.ir/rics97/

بخش دوم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_2/

بخش سوم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_3/

بخش چهارم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_4/

بخش پنجم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_5/

بخش ششم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_6/

بخش هفتم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_7/

بخش هشتم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_8/

بخش نهم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_9/

بخش دهم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_10/

بخش یازدهم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_11/

بخش دوازدهم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_12/

بخش سیزدهم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_13/

فصل ۵۷:

سخنان یحیی صفری، دکترای مطالعات برنامه درسی، استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه:

سخنان سیدعلی خالقی نژاد، دکترای مطالعات برنامه درسی، پژوهشگر پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش:

فصل ۵۸:

سخنان یحیی صفری، دکترای مطالعات برنامه درسی، استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه:

سخنان مرتضی کرمی، دکترای مطالعات برنامه درسی، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد:

فصل ۵۹:

سخنان حسین مومنی مهموئی، دکترای مطالعات برنامه درسی، دانشیار دانشگاه آزاد واحد تربت حیدریه:

سخنان رحمت الله خسروی، دکترای مطالعات برنامه درسی، استادیار دانشگاه فرهنگیان:

Wyse, D., Hayward, L., & Pandya, J. (Eds.). (2016). The SAGE handbook of curriculum, pedagogy and assessment. Sage.

فصل ۵۴: تاثیر اقتصادی آموزش: شواهد و مستندات

فصل ۵۵: مرزهای بین دولتی بودن و خصوصی بودن در برنامه درسی و سیاست گذاری های آموزشی

فصل ۵۶: سنجش های بین المللی از نتایج یادگیری دانش آموزان

پیشینه بحث: بخش اول: http://mehrmohammadi.ir/rics97/

بخش دوم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_2/

بخش سوم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_3/

بخش چهارم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_4/

بخش پنجم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_5/

بخش ششم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_6/

بخش هفتم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_7/

بخش هشتم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_8/

بخش نهم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_9/

بخش دهم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_10/

بخش یازدهم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_11/

بخش دوازدهم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_12/

فصل ۵۴:

سخنان دکتر مرتضی کرمی، دکترای مطالعات برنامه درسی، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد:

سخنان دکتر عبدالله انصاری، دکترای اقتصاد، دانشیار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش:

فصل ۵۵:

سخنان دکتر زهرا گویا، دکترای آموزش ریاضی، استاد دانشگاه شهید بهشتی:

سخنان دکتر یحیی صفری، دکترای مطالعات برنامه درسی، استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه:

فصل ۵۶:

سخنان دکتر یحیی صفری، دکترای مطالعات برنامه درسی، استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه:

سخنان دکتر مسعود کبیری، دکترای سنجش آموزش، استادیار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش:

Wyse, D., Hayward, L., & Pandya, J. (Eds.). (2016). The SAGE handbook of curriculum, pedagogy and assessment. Sage.

فصل ۵۱: برنامه درسی در قرن بیست و یکم و چشم انداز امتحانات در آن

فصل ۵۲: سنجش دانش آموز و ارتباط آن با برنامه درسی، تدریس و یادگیری در قرن بیست و یکم

فصل ۵۳: سنجش ملی و پاسخگویی هوشمندانه

پیشینه بحث: بخش اول: http://mehrmohammadi.ir/rics97/

بخش دوم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_2/

بخش سوم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_3/

بخش چهارم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_4/

بخش پنجم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_5/

بخش ششم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_6/

بخش هفتم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_7/

بخش هشتم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_8/

بخش نهم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_9/

بخش دهم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_10/

بخش یازدهم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_11/

فصل ۵۱:

سخنان محمد حسنی، دکترای فلسفه تعلیم و تربیت، دانشیار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش:

سخنان سولماز نورآبادی، دکترای مطالعات برنامه درسی، استادیار دانشگاه شاهد:

فصل ۵۲:

سخنان محمد حسنی، دکترای فلسفه تعلیم و تربیت، دانشیار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش:

سخنان محبوبه فناخسرو، دکترای تکنولوژی آموزشی، استادیار دانشگاه فرهنگیان – به همراه سولماز نورآبادی، دکترای مطالعات برنامه درسی، استادیار دانشگاه شاهد:

فصل ۵۳:

سخنان مسعود کبیری: دکترای سنجش آموزش، استادیار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش:

سخنان سمیه لیاقت، دکترای سنجش آموزش، پژوهشگر و مدرس دانشگاه ها و مراکز آموزشی تهران (در دو بخش):

Wyse, D., Hayward, L., & Pandya, J. (Eds.). (2016). The SAGE handbook of curriculum, pedagogy and assessment. Sage.

فصل ۴۷: اجرای سنجش برای یادگیری در یک بافت کنفوسیوسی: مطالعه موردی هنگ کنگ

فصل ۴۸: سنجش برای اجتماع یادگیری: یادگیرندگان، معلمان و سیاست گذاران

فصل ۴۹: اصلاح برنامه درسی در آزمون و زمینه های پاسخگویی

فصل ۵۰: سنجش استانداردهای حرفه‌ای و ارزیابی کار معلمان

پیشینه بحث: بخش اول: http://mehrmohammadi.ir/rics97/

بخش دوم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_2/

بخش سوم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_3/

بخش چهارم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_4/

بخش پنجم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_5/

بخش ششم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_6/

بخش هفتم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_7/

بخش هشتم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_8/

بخش نهم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_9/

بخش دهم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_10/

فصل ۴۷:

Ricky Jam, Associate Professor, Department of Education Studies, Hong Kong Baptist University:

سخنان سمیه لیاقت، دکترای سنجش آموزش، پژوهشگر و مدرس دانشگاه ها و مراکز آموزشی تهران:

فصل ۴۸:

سخنان محمد حسنی، دکترای فلسفه تعلیم و تربیت، دانشیار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش:

سخنان آمنه احمدی، دکترای مطالعات برنامه درسی، پیشکسوت سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی:

فصل ۴۹:

سخنان زهرا گویا، دکترای آموزش ریاضی، استاد دانشگاه شهید بهشتی:

سخنان سمیه لیاقت، دکترای سنجش آموزش، پژوهشگر و مدرس دانشگاه ها و مراکز آموزشی تهران:

فصل ۵۰:

سخنان آمنه احمدی، دکترای مطالعات برنامه درسی، پیشکسوت سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی:

سخنان مهدیه سادات وقور کاشانی، دکترای مطالعات برنامه درسی، پژوهشگر در حوزه ارزشیابی آموزشی و عضو گروه زبان های بین الملل سازمان سنجش:

Wyse, D., Hayward, L., & Pandya, J. (Eds.). (2016). The SAGE handbook of curriculum, pedagogy and assessment. Sage.

فصل ۴۳: سنجش و برنامه درسی

فصل ۴۴: درک معلمان از سنجش

فصل ۴۵: نقش سنجش در پداگوژی – و چرا اعتبار مهم است

فصل ۴۶: سنجش برای یادگیری: یک ابزار آموزشی

پیشینه بحث: بخش اول: http://mehrmohammadi.ir/rics97/

بخش دوم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_2/

بخش سوم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_3/

بخش چهارم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_4/

بخش پنجم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_5/

بخش ششم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_6/

بخش هفتم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_7/

بخش هشتم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_8/

بخش نهم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_9/

فصل ۴۳:

سخنان مریم بنی عامریان، دانش‌آموخته دکترای مطالعات برنامه درسی دانشگاه تهران:

سخنان سیدعلی خالقی نژاد، دکترای مطالعات برنامه درسی، پژوهشگر پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش:

فصل ۴۴:

سخنان بهروز مهرام، دکترای مطالعات برنامه درسی، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد:

سخنان سیدعلی خالقی نژاد، دکترای مطالعات برنامه درسی، پژوهشگر پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش:

فصل ۴۵:

سخنان بهروز مهرام، دکترای مطالعات برنامه درسی، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد:

سخنان سیدعلی خالقی نژاد، دکترای مطالعات برنامه درسی، پژوهشگر پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش:

سخنان مریم بنی عامریان، دانش‌آموخته دکترای مطالعات برنامه درسی دانشگاه تهران:

فصل ۴۶:

سخنان سیدعلی خالقی نژاد، دکترای مطالعات برنامه درسی، پژوهشگر پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش:

سخنان فرهاد سراجی، دکترای مطالعات برنامه درسی، دانشیار دانشگاه بوعلی همدان:

Wyse, D., Hayward, L., & Pandya, J. (Eds.). (2016). The SAGE handbook of curriculum, pedagogy and assessment. Sage.

فصل ۳۹: برنامه درسی سوادآموزی: یک بررسی انتقادی

فصل ۴۰: سواد عددی در برنامه درسی، سرتاسر و فراتر از آن

فصل ۴۱: برنامه های درسی علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات (STEM) در ایالات متحده و سایر کشورها

فصل ۴۲: آمادگی فنی و حرفه‌ای برای همه: نقش آموزش شغلی و حرفه‌ای در ایالات متحده

پیشینه بحث: بخش اول: http://mehrmohammadi.ir/rics97/

بخش دوم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_2/

بخش سوم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_3/

بخش چهارم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_4/

بخش پنجم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_5/

بخش ششم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_6/

بخش هفتم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_7/

بخش هشتم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_8/

فصل ۳۹:

سخنان دکتر محمد دادرس، دکترای فلسفه تعلیم و تربیت، استادیار دانشگاه تهران:

سخنان حمیدرضا ایرجی، دانشجوی دکترای مطالعات برنامه درسی، دانشگاه تهران:

فصل ۴۰:

سخنان دکتر ابوالفضل رفیع پور، دکترای آموزش ریاضی، دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان:

سخنان دکتر سپیده نوروزی، دکترای مطالعات برنامه درسی، مدرس و پژوهشگر:

فصل ۴۱:

سخنان دکتر زهرا نیک نام، استادیار مطالعات برنامه درسی دانشگاه خوارزمی:

سخنان دکتر علی صفدری، دکترای تکنولوژی آموزشی، مدرس دانشگاه و تسهیلگر:

فصل ۴۲:

سخنان دکتر فرهاد سراجی، دکترای مطالعات برنامه درسی، دانشیار دانشگاه بوعلی همدان:

سخنان دکتر معصومه صادقی، دانشجوی دکتری مطالعات برنامه درسی دانشگاه خوارزمی:

Wyse, D., Hayward, L., & Pandya, J. (Eds.). (2016). The SAGE handbook of curriculum, pedagogy and assessment. Sage.

فصل ۳۵: آموزش چندزبانه برای همه (MEFA): توانمندسازی زبانها و فرهنگ های غیرغالب از طریق طراحی برنامه درسی چندزبانه

فصل ۳۶: خلاقیت، آموزش و برنامه های درسی

فصل ۳۷: نقش و جایگاه بازی در آموزش و سنجش برنامه درسی دوران کودکی

فصل ۳۸: ادبیات کودکان در کلاس درس و برنامه درسی

پیشینه بحث: بخش اول: http://mehrmohammadi.ir/rics97/

بخش دوم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_2/

بخش سوم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_3/

بخش چهارم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_4/

بخش پنجم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_5/

بخش ششم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_6/

بخش هفتم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_7/

فصل ۳۵:

سخنان دکتر علیرضا صادقی، دانشیار مطالعات برنامه درسی دانشگاه علامه طباطبایی:

سخنان نسرین لطفی، دانشجوی دکترای مطالعات برنامه درسی دانشگاه الزهراء:

فصل ۳۶:

سخنان دکتر امین ایزدپناه، دکترای فلسفه تعلیم و تربیت، استادیار دانشگاه شیراز:

سخنان دکتر آیدین مهدیزاده تهرانی، دکترای مطالعات برنامه درسی، مدرس دانشگاه علم و فرهنگ:

فصل ۳۷:

دکتر زهرا رحیمی، دکترای مطالعات برنامه درسی، استادیار دانشگاه علامه طباطبائی:

سخنان دکتر آیدین مهدیزاده تهرانی، دکترای مطالعات برنامه درسی، مدرس دانشگاه علم و فرهنگ:

فصل ۳۸:

سخنان دکتر امین ایزدپناه، دکترای فلسفه تعلیم و تربیت، استادیار دانشگاه شیراز:

سخنان دکتر نرگس سادات سجادیه، دکترای مبانی فلسفی و اجتماعی آموزش و پرورش، استادیار دانشگاه تهران:

Wyse, D., Hayward, L., & Pandya, J. (Eds.). (2016). The SAGE handbook of curriculum, pedagogy and assessment. Sage.

فصل ۳۰: آموزش علوم و رشد اقتصادی: برخی دلالت ها برای برنامه درسی، پداگوژی و سنجش

فصل ۳۱: سنجش برنامه های درسی آموزش مهندسی پیش دانشگاهی: یک دیدگاه کل نگر و عمل گرا

فصل ۳۲: آموزش محیط زیست و پایداری: تاریخ شکننده ای از زمان حال

فصل ۳۳: فرارشته ای در نظریه و عمل برنامه درسی

فصل ۳۴: سیاست ها و برنامه ریزی زبانی آموزش زبان انگلیسی در چین پس از بازی های المپیک

پیشینه بحث: بخش اول: http://mehrmohammadi.ir/rics97/

بخش دوم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_2/

بخش سوم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_3/

بخش چهارم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_4/

بخش پنجم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_5/

بخش ششم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_6/

فصل ۳۰:

سخنان دکتر سمیه رام، دکترای مطالعات برنامه درسی، استادیار دانشگاه فرهنگیان:

سخنان دکتر علی صفدری، دکترای تکنولوژی آموزشی، مدرس دانشگاه و تسهیلگر:

فصل ۳۱:

سخنان دکتر علی اصغر خلاقی، دکترای برنامه ریزی آموزش فنی و حرفه ای، استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی:

سخنان دکتر حمیدرضا یزدانی، دکترای مطالعات برنامه درسی، رئیس حوزه تربیت و یادگیری کار و فناوری سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی:

فصل ۳۲:

سخنان دکتر سیدمحمد شبیری، دکترای آموزش محیط زیست، استاد دانشگاه پیام نور:

سخنان دکتر محبوبه فناخسرو، دکترای تکنولوژی آموزشی، استادیار دانشگاه فرهنگیان:

فصل ۳۳:

سخنان دکتر زهرا گویا، دکترای مطالعات برنامه درسی، استاد دانشگاه شهید بهشتی:

سخنان دکتر سولماز نورآبادی، دکترای مطالعات برنامه درسی، استادیار دانشگاه شاهد:

فصل ۳۴:

سخنان دکتر محمدرضا عنانی سراب، دکترای زبان و ادبیات انگلیسی، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی:

سخنان حمیدرضا ایرجی، دانشجوی دکترای مطالعات برنامه درسی، دانشگاه تهران:

Wyse, D., Hayward, L., & Pandya, J. (Eds.). (2016). The SAGE handbook of curriculum, pedagogy and assessment. Sage.

فصل ۲۴: «ارزش» رایانه و رایانش: به سوی یک ارزش شناسی جدید در فناوری آموزشی

فصل ۲۵: جغرافیا

فصل ۲۶: برنامه درسی تاریخ: یک تحلیل فرا آتلانتیک

فصل ۲۷: برنامه درسی زبان های جهان

فصل ۲۸: تربیت بدنی

فصل ۲۹: تربیت دینی

پیشینه بحث: بخش اول: http://mehrmohammadi.ir/rics97/

بخش دوم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_2/

بخش سوم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_3/

بخش چهارم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_4/

بخش پنجم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_5/

فصل ۲۴:

سخنان دکتر اسماعیل عظیمی، دکترای تکنولوژی آموزشی، استادیار دانشگاه تربیت مدرس:

سخنان دکتر نسرین محمدحسنی، دکترای تکنولوژی آموزشی، استادیار دانشگاه خوارزمی:

فصل ۲۵:

سخنان دکتر سیاوش شایان، دکترای جغرافیای طبیعی، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس:

فصل ۲۶:

سخنان دکتر جواد عباسی، دکترای تاریخ، دانشیار دانشگاه فردوسی:

فصل ۲۷:

سخنان دکتر محمد دادرس، دکترای فلسفه تعلیم و تربیت، استادیار دانشگاه تهران:

سخنان حمیدرضا ایرجی، دانشجوی دکتری مطالعات برنامه درسی دانشگاه تهران:

فصل ۲۸:

سخنان دکتر محمد جوادی پور، دکترای مطالعات برنامه درسی، دانشیار دانشگاه تهران:

سخنان زری آقاجانی، دانشجوی دکتری مطالعات برنامه درسی دانشگاه آزاد:

فصل ۲۹:

سخنان دکتر رحمت الله مرزوقی، دکترای مطالعات برنامه درسی، استاد دانشگاه شیراز:

سخنان دکتر سمیه رام، دکترای مطالعات برنامه درسی، استادیار دانشگاه فرهنگیان: