عملکرد دانشگاه فرهنگیان

روایتی از کیفیت، دانشگاه فرهنگیان بر مدار تدبیر و امید

گزارش عملکرد دکتر محمود مهرمحمدی در جایگاه مدیریت دانشگاه فرهنگیان در سال ۹۲ تا ۹۶