Understanding and Shaping Curriculum: What We Teach and Why (Hewitt)

 • تامس هوت
 • مفهوم و معنای برنامه درسی
 • مبنای دانشی تفکر و عمل برنامه درسی
 • جنبه عملی برنامه درسی
 • تغییر و اجتناب‌ناپذیری آن
 • آموزش مدرسه‌ای

دریافت متن دیجیتال کتاب: Understanding_and_Shaping_Curriculum

سخنان دکتر محمود مهرمحمدی، استاد مطالعات برنامه درسی دانشگاه تربیت مدرس:

سخنان دکتر علی نوری، استادیار مطالعات برنامه درسی دانشگاه ملایر: 

استفاده از مباحث مطرح‌شده در این بخش با ذکر منبع آزاد است.

۳ پاسخ
 1. سهیلا رستمی
  سهیلا رستمی گفته:

  سلام
  دراین فایل صوتی کتاب خوبی وکامل را در حوزه برنامه درسی معرفی شده است وهدف آن این کتاب معرفی نویسندگان بزرگ در جوامع امروزه ازاین کتاب بانام فرعی what you teach why وتوسط تامس هویت وبازنشته دانشگاه درسال ۲۰۰۶ منتشر کرد واز آن به عنوان tacs book نام برده اند چون در خودش خیلی از معانی را دارا است وتصور روشنی به خواننده می دهد. وتفاوت ویژگی خاص می باشد. ودر پاسخ به نامتعیین بودن وبی شکلی برنامه درسی نوشته ودر متون تخصصی باعنوان دیگر یاد شده است وبه عنوان یک حوزه دانش برنامه درسی واینکه چیستی آن را نمی دانیم وابهامات فراوان است. وبرای انگیزه دانشجو معلمان به رشته تحریر درآورده است. و دارای ویژگی های جامع از برنامه درسی که دارای ابعاد موضوعی ومفهوم ارائه کرده است.

  فایل صوتی دوم را دکتر نوری استادیار دانشگاه ملایر در مورد این کتاب بیان نموده است
  عنوان کتاب فهم تدریس برنامه درسی
  که ما چه تدریس می کنیم وچرا؟
  هویت در شهر میشیگان متولد شده ومدرک لیسانس او علوم سیاسی وکارشناسی وی رشته تاریخ ودکترا برنامه درسی ودر دانشگاه موبایل فعالیت وبازنشسته شد.
  این کتاب دارای بخش وفصول مختلف و۴۴۸ صفحه می باشد
  درساختار کتاب ۴ هدف عمده رامعرفی که عبارتند از ۱_ فهم برنامه درسی وارتباط با آموزش مدرس وجامعه
  ۲_تاکید برجنبه های عملی ودانش برنامه درسی ۳_آشنا بامجموعه مبانی دانش
  ۴_اهمیت تغییر وگسترش برنامه درسی
  درپیش گفتار عنوان می کند که اغلب دانشجویان برنامه درسی معتقدند برنامه درسی ساختار مشخصی ندارد ی در گاسخ بیان می دارد چون برنامه درسی به شکل ها مختلف تدریس ومعرفی می شود وبرخی از آن به عنوان فعالیت وبرخی به عنوان محتوا…. شناخته می شود. برنامه درسی دارای تمایز مختلف ارائه شده است.برنامه درس مجموعه ای از از مفاهیم ومحتوا وبا مدرسه ودران آموزش ودانش قراردارد موضوع برنامه درسی می باشد. و معتقد برنامه درسی ویژگی آن برحسب موقعیت ومکان متفاوت ودر هرزمانی کنشی از جامعه را منعکس می کندوبرنامه درسی به معنا مجموعه تغییرات در نظام مدرسه وجامعه قابل‌قبول همه افرادجامعه والدین، دانش آموز،. معلمان هستند وبرنامه درسی درمدارس رخ می دهد.
  بخش اول (دنیای برنامه درسی) که دارای ۳ فصل وبرای تعریف وتوصیف برنامه درسی وخوانندگان را باپیدایش وقلمرو برنامه درسی به عنوان یک رشته وقلمرو حرفه‌ای ونقش وفرلین مگفتگوی حرفه‌ای معرفی وهمچنین ایده اساسی این برنامه درسی به عنوان دیسیپلین که هم دانش وتولید را در بر می گیرد.
  فصل ۲(سیر تحولات تاریخی وتحلیل ومعنا ومفهوم) :واز نظرات گلیبارد، ای نر، والسون بحث وتحولات علم تکنولوژی، نوع نگرش وانتطارات برنامه درسی
  وی معتقداست برنامه درسی همه آن چیزی که درمدارس روی می دهد. وان را در ۳ سطر تحلیل می کند. وبرنامه درس را به عنوان رشته علمی چیست؟
  بیان می کند برنامه درسی بایک تاریخ طولانی مانند دیسیپلین متمایز ودارای مرزبندی هایی دارد باسایر دیسیپلین
  فصل ۳(فعالیت برنامه درسی واقدام حرفه ای) :اهمیت برنامه درسی وفعال برنامه درسی را مورد تاکید وتعریف می کند.
  بخش دوم درمورد اقدام حرفه‌ای متمرکز وعناصر که در دوسطح که سطح اقدام وسطح آمادگی. در سطح آمادگی را با اکتشافات دانش که می تواند منجر به کارگیری دانش وسطح اقدام :در سازماندهی دانش که سطح اقدام منجر به اجتماعی شدن برنامه درسی می شود. ومنجر به ساخت برنامه درسی می باشد. وتولید تحلیلی واماندگی وتامل ورفلکشن برنامه درسی
  فصل ۴(تولید برنامه درسی) وجوه متعددفعالیت درسی را معرفی ومعتقد است. که تولید برنامه درسی از قدیمترین فعالیت برنامه درسی می باشد.عامل تنوع برنامه درسی را در سطح مشترک ترکیب. تنوع ودرکجا مورد استفاده می باشد درمدارس، استان، کشور… هویت برنامه درسی برای بهبود اقدامات صورت می گیرد که موجب آن تولید دانش می باشد. یعنی در واقع عمل صرفا عمل نیست بلکه در سایه عمل انجام می شود وما شناخت وتجربه کسب می کنیم که می توان تحت عنوان برنامه درسی قلمداد کرد.
  فصل دوم (مبانی دانش پشتیبان برنامه درسی):بخش فلسفه وبخش سنتیکو که شامل روانشناسی وفناوری وجامعه شناسی، زیست شناسی که اخیرا پارینا روانکاوی را به آن عنوان اضافه کرده است ایزنر هنر را مبنای دانش برنامه ریزی درسی می باشد. مبنای برنامه ریزی را تحت عنوان جامعه شناسی، فلسفه تاریخی ونظریه یادگیری معرفی کرده است. وهم چننین نقدهایی هم دراین بخش صورت می گیرد.
  فصل ۵چرخه تولید دانش راشرح می ده معتقداست برای اینکه برای شرح چرخه دانش باید یک سری مفاهیم پردازش وپژوهش وروش شناسی خاص داشته باشد. آنها رامورد آزمون قراردهیم. ودانشی که خلق کرده ایم براساس روش پزوهش مورد آزمون که آیا اعتبار دارد یا ندارد مجموع دانش ها پراکنده را ترکیب وتلفیق می کنیم. دسپلین ها را توضیح وادعا می کندکه دیسیپلین دارای ساختار متفاوتی یعنی هر دیسیپلین ساختار مشخص ومفاهیم وروش شناسی وابزار خاص خودش می باشد. نطریه های یادگیری را به ۳ دسته که از جمله:رفتارگرایی_شناختی_اتسان گرایی
  درباره پزوهش برنامه درسی را با سه پارامتر ازجمله استنباطگر_تفسیری_به گزینه
  فصل ۶(مروری برفعالیت های برنامه درسی) که ۳ابزار برای هردسیپلین مفید است ۱_نظریه ۲_الگوها۳_نقدها.
  وانواع الگو تایلر وتابا ونقدرا که مباحث سودمند درباره الگوها، برنامه درسی که درمیان کنش گرا وفعالان برنامه درسی ایجاد می شود بیان می کند
  فصل ۷(شرح مبنای برنامه درسی) که در مورد آمریکا می باشد. و پاسخی به پرسش اسپنسر می باشدکه دانش چه زمانی ارزش دارد وی بیان دارد هرچیزی که تدریس شود ارزشمنداست
  فصل ۸مبنای برنامه درسی که تامل آن بر بیتش وتفکر برنامه درسی وچگونه هدایت کردنوحوزه انتقادی علم فلسفه و دانش را به عنوان دانش معرفی کرده است.
  بخش ۴ (اقدامات کارگزاران برنامه درسی) راهنمایی برای فعالیت برنامه درسی وآنچه کنش گرایی برنامه درسی به ویژه در مدارس باید انجام دادبه همین خاطر طراحی وسیاست گذا ی واجرا ومدیریت واجرای برنامه درسی معرفی کرد.به سیاست گذاران وفرایند وعامل موثر اشاره کرد.
  بخش جالب کتاب را ویژگی های مطلوب ومناسب سیاست برنامه درسی که جامع پذیر وقابلیت را داشته باشند.
  فصل ۱۰(تدوین وانطباق برنامه درسی) معتقد فرایند برنامه درسی در ۲سطح ۱_سطح مفهوم ۲_سطح طراحی
  بخش دوم (انطباق برنامه درسی یعنی بازنگری برنامه درسی موجود وتدوین وتولید درس جدید. براساس انطباق مورد فرهنگ های مختلفوبازنگری وتاثیر آن بر برنامه درسی
  فصل ۱۱(اجرا ومدیریت برنامه درسی) مباحث اصلی آن مدیریت برنامه درسی_مدیریت فعالیت درسی _مدیریت رسالت برنامه درسی وابزارهلی مدیریت درسی
  برپاسخ گویی اجرای برنامه درسی تاکید ومعیار ومیزان آن با انطباق برنامه درسی
  فصل ۱۲ ارزشیابی از فعالیت برنامه درسی که ۴فعالیت را برای آن درنظر دارد ۱_سیاست گذاری ۲_طراحی ۳_اجرا ۴_ارزشیابی ومعقدند که پاسخ گویی واصلاح مهمترین معقوله ارزشیابی می باشد.
  تفاوت سنجش وارزشیابی را از هم جدا می کند سنجش ابزاری در خدمت ارزشیابی است.
  فصل ۱۳ به برنامه درسی معاصر می پردازد ودر ۵ دسته معرفی می کند ۱_کنترل ۲_اصلاح۳_پاسخ گویی۴_تاثیر تغییرات اجتماعی ۵ _ایدوژیک برنامه درسی. این مسائل بیانگر ضرورتی از تغییرات در سازمان مدارس وبرنامه درسی وسایر جنبه های آن واین مسائل خیلی پیچیده. ورویایی با آن ها مستلزم یک برنامه سیستماتیک می باشد.
  فصل ۱۴ تغییر روند ها در برنامه درسی
  که روند را گرایش تحت عنوان فرایند ایدئولوژیک وفناوری وشبکه بندی جهانی معرفی وباز اندیش برنامه درسی
  نتیجه که ازکتاب هویت :الگوهای قدیمی مدارس مرده والگوی جدیدی در مدارس پردازش شود ومدارس ابتدایی در اذهان عمومی بازسازی وطرخی نو برای پیش دبستان و دبستان تا به واسطه آن والدین بتوانند گزینه مناسبی ومتفاوت با درجه بندی ایده آل انتخاب کند.
  درپایان که فصل شکل های گرافیکی و واژه گان فرهنگی ارائه وبه تمامی برنامه نویسان پیشنهاد وبه خوانندگان که کتاب را مطالعه چون دارای تمایز فروان با سایر کتوب برنامه درسی می باشد
  باتشکر

  پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *