آیا تربیت دینی امکان پذیر است؟ (هند، ۲۰۰۶)
Hand, M. (2006). Is Religious Education Possible? A Philosophical investigation. United Kingdom: Bloomsbury Publishing امکان تربیت دینینظریه اشکال دانشقضایای دینیقضایای ذهنی و مادیشکل دینی دانش دریافت فایل الکترونیک کتاب: دکتر حمید احمدی هدایت، دانش آموخته فلسفه تعلیم و تربیت از دانشگاه شاهد:
نظریه های برنامه درسی (اسکایرو، ۲۰۱۳)
Schiro, M. (2013). Curriculum theory: Conflicting visions and enduring concerns. Sage ایدئولوژی های برنامه درسی ایدئولوژی دانش پژوهان آکادمیک ایدئولوژی کارایی اجتماعی ایدئولوژی یادگیرنده محور ایدئولوژی بازسازی اجتماعی نظریه انتقادی دریافت فایل الکترونیک کتاب: نکات مقدماتی: دکتر محمود مهرمحمدی، استاد مطالعات برنامه درسی دانشگاه تربیت مدرس: مروری بر فصول ۱، ۶ و ۷ دکتر ابراهیم […]
برنامه درسی: رویکردهای جایگزین، مباحث جاری. (مارش و ویلیس، ۲۰۰۷)
Marsh, C. J., & Willis, G. (2007). Curriculum: Alternative Approaches, Ongoing Issues, (fourth edition). Merrill Prentice Hall (Preason). ماهیت برنامه درسی تاریخ برنامه درسی رویکردها به برنامه درسی نظریه پردازی برنامه درسی تدوین و تغییر برنامه درسی اجرای برنامه درسی ارزشیابی برنامه درسی و سنجش دانش آموزان سیاست ها و تصمیم گیری برنامه درسی دریافت […]
دانشنامه بین المللی برنامه درسی (لوئی، ۱۹۹۱)
Lewy, A. (Ed.). (1991). The International Encyclopedia of Curriculum. Pergamon Press برنامه درسی به عنوان یک قلمروعلمی چارچوب مفهومی رویکردها و روشهای برنامه ریزی درسی فرایندهای برنامه ریزی درسی ارزشیابی برنامه درسی برنامه های درسی حوزه های یادگیری خاص دریافت فایل الکترونیک دانشنامه: https://t.me/rics_mmm1959/1766 دکتر محمود مهرمحمدی، استاد مطالعات برنامه درسی دانشگاه تربیت مدرس: نکات […]
دانشنامه مطالعات برنامه درسی (کریدل، ۲۰۱۰) – بخش یازدهم
Kridel, C. (ED.). (2010). Encyclopedia of Curriculum Studies. Sage محور ۱۰: انواع برنامه درسی دریافت فایل الکترونیک دانشنامه: بخش اول: دانشنامه مطالعات برنامه درسی (کریدل، ۲۰۱۰) – استاد محمود مهرمحمدی (mehrmohammadi.ir) بخش دوم: دانشنامه مطالعات برنامه درسی (کریدل، ۲۰۱۰) – بخش دوم – استاد محمود مهرمحمدی (mehrmohammadi.ir) بخش سوم: دانشنامه مطالعات برنامه درسی (کریدل، ۲۰۱۰) […]
دانشنامه مطالعات برنامه درسی (کریدل، ۲۰۱۰) – بخش دهم
Kridel, C. (ED.). (2010). Encyclopedia of Curriculum Studies. Sage محور ۹: دیدگاه های نظری دریافت فایل الکترونیک دانشنامه: بخش اول: دانشنامه مطالعات برنامه درسی (کریدل، ۲۰۱۰) – استاد محمود مهرمحمدی (mehrmohammadi.ir) بخش دوم: دانشنامه مطالعات برنامه درسی (کریدل، ۲۰۱۰) – بخش دوم – استاد محمود مهرمحمدی (mehrmohammadi.ir) بخش سوم: دانشنامه مطالعات برنامه درسی (کریدل، ۲۰۱۰) […]
دانشنامه مطالعات برنامه درسی (کریدل، ۲۰۱۰) – بخش نهم
Kridel, C. (ED.). (2010). Encyclopedia of Curriculum Studies. Sage محور ۸: نشریات دریافت فایل الکترونیک دانشنامه: بخش اول: دانشنامه مطالعات برنامه درسی (کریدل، ۲۰۱۰) – استاد محمود مهرمحمدی (mehrmohammadi.ir) بخش دوم: دانشنامه مطالعات برنامه درسی (کریدل، ۲۰۱۰) – بخش دوم – استاد محمود مهرمحمدی (mehrmohammadi.ir) بخش سوم: دانشنامه مطالعات برنامه درسی (کریدل، ۲۰۱۰) – بخش […]
دانشنامه مطالعات برنامه درسی (کریدل، ۲۰۱۰) – بخش هشتم
Kridel, C. (ED.). (2010). Encyclopedia of Curriculum Studies. Sage محور ۷: پروژه های شاخص و نهادهای تاثیرگذار دریافت فایل الکترونیک دانشنامه: بخش اول: دانشنامه مطالعات برنامه درسی (کریدل، ۲۰۱۰) – استاد محمود مهرمحمدی (mehrmohammadi.ir) بخش دوم: دانشنامه مطالعات برنامه درسی (کریدل، ۲۰۱۰) – بخش دوم – استاد محمود مهرمحمدی (mehrmohammadi.ir) بخش سوم: دانشنامه مطالعات برنامه […]
دانشنامه مطالعات برنامه درسی (کریدل، ۲۰۱۰) – بخش هفتم
Kridel, C. (ED.). (2010). Encyclopedia of Curriculum Studies. Sage محور۶: مبانی و ماهیت مطالعات برنامه درسی دریافت فایل الکترونیک دانشنامه: بخش اول: دانشنامه مطالعات برنامه درسی (کریدل، ۲۰۱۰) – استاد محمود مهرمحمدی (mehrmohammadi.ir) بخش دوم: دانشنامه مطالعات برنامه درسی (کریدل، ۲۰۱۰) – بخش دوم – استاد محمود مهرمحمدی (mehrmohammadi.ir) بخش سوم: دانشنامه مطالعات برنامه درسی […]
دانشنامه مطالعات برنامه درسی (کریدل، ۲۰۱۰) – بخش ششم
Kridel, C. (ED.). (2010). Encyclopedia of Curriculum Studies. Sage محور۵: پژوهش برنامه درسی دریافت فایل الکترونیک دانشنامه: بخش اول: دانشنامه مطالعات برنامه درسی (کریدل، ۲۰۱۰) – استاد محمود مهرمحمدی (mehrmohammadi.ir) بخش دوم: دانشنامه مطالعات برنامه درسی (کریدل، ۲۰۱۰) – بخش دوم – استاد محمود مهرمحمدی (mehrmohammadi.ir) بخش سوم: دانشنامه مطالعات برنامه درسی (کریدل، ۲۰۱۰) – […]
دانشنامه مطالعات برنامه درسی (کریدل، ۲۰۱۰) – بخش پنجم
Kridel, C. (ED.). (2010). Encyclopedia of Curriculum Studies. Sage محور۴: تأثیر مکاتب، اندیشه ها و سیاست ها بر مطالعات برنامه درسی دریافت فایل الکترونیک دانشنامه: بخش اول: دانشنامه مطالعات برنامه درسی (کریدل، ۲۰۱۰) – استاد محمود مهرمحمدی (mehrmohammadi.ir) بخش دوم: دانشنامه مطالعات برنامه درسی (کریدل، ۲۰۱۰) – بخش دوم – استاد محمود مهرمحمدی (mehrmohammadi.ir) بخش […]
دانشنامه مطالعات برنامه درسی (کریدل، ۲۰۱۰) – بخش چهارم
Kridel, C. (ED.). (2010). Encyclopedia of Curriculum Studies. Sage به استقبال ویلیام شوبرت تأملی در دانشنامه نویسی مطالعات برنامه درسی دریافت فایل الکترونیک دانشنامه: بخش اول: دانشنامه مطالعات برنامه درسی (کریدل، ۲۰۱۰) – استاد محمود مهرمحمدی (mehrmohammadi.ir) بخش دوم: دانشنامه مطالعات برنامه درسی (کریدل، ۲۰۱۰) – بخش دوم – استاد محمود مهرمحمدی (mehrmohammadi.ir) بخش سوم: […]
دانشنامه مطالعات برنامه درسی (کریدل، ۲۰۱۰) – بخش سوم
Kridel, C. (ED.). (2010). Encyclopedia of Curriculum Studies. Sage محور ۳: برنامه درسی حوزه های محتوایی دریافت فایل الکترونیک دانشنامه: پیشینه بحث: بخش اول: دانشنامه مطالعات برنامه درسی (کریدل، ۲۰۱۰) – استاد محمود مهرمحمدی (mehrmohammadi.ir) بخش دوم: دانشنامه مطالعات برنامه درسی (کریدل، ۲۰۱۰) – بخش دوم – استاد محمود مهرمحمدی (mehrmohammadi.ir) سخنان دکتر زهرا نیکنام، […]
دانشنامه مطالعات برنامه درسی (کریدل، ۲۰۱۰) – بخش دوم
Kridel, C. (ED.). (2010). Encyclopedia of Curriculum Studies. Sage محور ۲: مفاهیم و اصطلاحات دریافت فایل الکترونیک دانشنامه: پیشینه بحث: بخش اول: دانشنامه مطالعات برنامه درسی (کریدل، ۲۰۱۰) – استاد محمود مهرمحمدی (mehrmohammadi.ir) سخنان دکتر محمود مهرمحمدی، استاد مطالعات برنامه درسی دانشگاه تربیت مدرس: مقدمه ای بر محور۲: مفاهیم و اصطلاحات سخنان دکتر ابراهیم طلائی، […]
دانشنامه مطالعات برنامه درسی (کریدل، ۲۰۱۰)
Kridel, C. (ED.). (2010). Encyclopedia of Curriculum Studies. Sage کلیات معرفی پروفسور کریدل معرفی کلی پروژه دانشنامه محور ۱: بیوگرافی دریافت فایل الکترونیک دانشنامه: سخنان دکتر محمود مهرمحمدی، استاد مطالعات برنامه درسی دانشگاه تربیت مدرس: کلیات سخنان دکتر ابراهیم طلائی، دانشیار مطالعات برنامه درسی دانشگاه تربیت مدرس: معرفی پروفسور کریدل و سابقه همراهی :Dr Craig […]
نظریه به مثابه کنش متافیزیکی (مک دانلد، ۱۹۹۵) – بخش سوم
Macdonald, B. J. (Ed.). (1995). Theory as a prayerful act: The collected essays of James B. Macdonald (Vol. 22). Peter Lang Pub Incorporated مبانی ارزشی برنامه درسی برنامه درسی به مثابه فرایندی سیاسی برنامه درسی، خودآگاهی و تغییر اجتماعی نظریه، عمل و چرخه هرمنوتیک پیشینه بحث: بخش اول: نظریه به مثابه کنش متافیزیکی (مک دانلد، […]
نظریه به مثابه کنش متافیزیکی (مک دانلد، ۱۹۹۵) – بخش دوم
Macdonald, B. J. (Ed.). (1995). Theory as a prayerful act: The collected essays of James B. Macdonald (Vol. 22). Peter Lang Pub Incorporated برنامه درسی و علائق انسانی کیفیت زندگی (زیست) در مدرسه زندگی (زیست) دموکراتیک در مدارس: کثرت گرایی فرهنگی پیشینه بحث: نظریه به مثابه کنش متافیزیکی (مک دانلد، ۱۹۹۵) – استاد محمود مهرمحمدی […]
نظریه به مثابه کنش متافیزیکی (مک دانلد، ۱۹۹۵)
Macdonald, B. J. (Ed.). (1995). Theory as a prayerful act: The collected essays of James B. Macdonald (Vol. 22). Peter Lang Pub Incorporated تصوری از انسان مدرسه به عنوان کارگزار دوگانه چشم اندازی از یک مدرسه انسانی نگاه ماورای فردی به تعلیم و تربیت دریافت فایل دیجیتال کتاب: سخنان دکتر محمود مهرمحمدی، استاد مطالعات برنامه […]
چرا دانش مهم است: نجات کودکان‌مان از نظریه‌های شکست خورده تربیتی (هرش، ۲۰۱۸)
Hirsch, E. D. (2018). Why Knowledge Matters: Rescuing Our Children from Failed Educational Theories. United States: Harvard Education Press دانش مدرسه دانش بنیان برنامه درسی دانش بنیان نظریه‌های شکست خورده تربیتی استانداردهای برنامه درسی مشترک بین ایالات سواد فرهنگی شکاف تحصیلی برنامه درسی دبستان محو شدن تأثیرات پیش دبستانی دریافت فایل دیجیتال کتاب: سخنان دکتر […]
بازخوانی کتاب: سیستم‌ها موفق می‌شوند: تغییر حیاتی برای اصلاح فراگیر در سیستم (فولن، ۲۰۲۰)
Fullan, M. (2020). All systems go: The change imperative for whole system reform. Corwin Press. اصلاح، تغییر و کارآمدسازی نظام آموزشی ایده و اهمیت اصلاح کل سیستم سهل پنداری امر اصلاح باعث مواجهه سهل انگارانه می‌شود ظرفیت جمعی در سطح مدرسه و منطقه مدرسه به عنوان مولفه کانونی اصلاح نظام آموزشی پیشینه بحث: سیستم‌ها موفق […]
بازآفرینی آموزش ستمدیدگان: سخن از منظرهای انتقادی معاصر (کریلو، ۲۰۲۰)
Kirylo, J. D. (Ed.) (2020). Reinventing pedagogy of the oppressed: Contemporary critical perspectives. London: Bloomsbury. خطیر بودن امر آموزش معلم آموزش و عمل تعامل فریره و مایلز هورتون، مارتین لوترکینگ و سیمون دوبوآ خط مشی، محیط زیست و الهیات رهایی بخش عدالت اجتماعی دریافت فایل دیجیتال کتاب: سخنان دکتر محمود مهرمحمدی، استاد مطالعات برنامه درسی […]
معنویت و تربیت (رایت، ۲۰۰۴)
Wright, A. (2004). Sprituality and Eduaction. RoutledgeFalmer مسأله تعریف معنویت تحقیقات تجربی مرتبط بعد اجتماعی معنویت مظاهر سکولار مذهبی معنویت در جامعه معاصر نظریه های رشد معنوی دوران کودکی رویکردهای معاصر به تربیت معنوی برنامه درسی میان رشته ای دریافت فایل دیجیتال کتاب: سخنان محمود مهرمحمدی، استاد مطالعات برنامه درسی دانشگاه تربیت مدرس: سخنان معصومه […]
سیستم‌ها موفق می‌شوند: تغییر حیاتی برای اصلاح فراگیر در سیستم (فولن، ۲۰۲۰)
Fullan, M. (2020). All systems go: The change imperative for whole system reform. Corwin Press. اصلاح، تغییر و کارآمدسازی نظام آموزشی ایده و اهمیت اصلاح کل سیستم سهل پنداری امر اصلاح باعث مواجهه سهل انگارانه می‌شود ظرفیت جمعی در سطح مدرسه و منطقه مدرسه به عنوان مولفه کانونی اصلاح نظام آموزشی دریافت فایل کتاب: سخنان […]
چالش های تربیت دینی: آیا انقطاعی بین ایمان و عقل وجود دارد؟ (پرینگ، ۲۰۲۰)
Pring, R. (2020). Challenges for Religious Education: Is There a Disconnect Between Faith and Reason? Routledge. تربیت دینی ایمان: معنا و معقولیت اعتقاد به خدا درک ذات خداوند رشد معنوی چالش های تربیت دینی دریافت فایل کتاب: سخنان دکتر محمود مهرمحمدی، استاد مطالعات برنامه درسی دانشگاه تربیت مدرس: سخنان دکتر خسرو باقری، استاد فلسفه تعلیم […]
فلسفه پژوهش تربیتی (پرینگ، ۲۰۱۵)
Pring, R. (2015). Philosophy of Educational Research (3rd ed.). Bloomsbury Academic دوگانه کاذب انتقادها به پژوهش تربیتی ماهیت پژوهش تربیتی کیفیت پژوهش تربیتی کثرت گرائی روش شناختی امکان شناخت واقعیت قلمروهای تفکر فلسفی تعریف اشاره ای یا انتسابی فعالیت های تربیتی و ضدتربیتی پدیدارشناسی ذهن دریافت فایل کتاب: مقدمه سخنان دکتر محمود مهرمحمدی، استاد مطالعات […]
بازخوانی: فرهنگ‌های برنامه درسی (جوزف، پی. بی. ۲۰۱۱)
طبقه بندی تئوری ها به عنوان یک متاتئوری/فرانظریه ماهیت سوبژکتیو طبقه بندی نظریه ها لزوم مواجهه چندبینانه با نظریه های هنجاری نگاه فرهنگ نگارانه به نظریه های هنجاری برنامه درسی مفهوم پردازی برنامه درسی درک برنامه درسی به عنوان فرهنگ فرهنگ پژوهی و فهم فرهنگی از برنامه درسی فایل کتاب: سخنان دکتر محمود مهرمحمدی، استاد […]
دستنامه برنامه درسی، پداگوژی و سنجش (وایس، هیوارد و پاندیا، ۲۰۱۶) – بخش پانزدهم
Wyse, D., Hayward, L., & Pandya, J. (Eds.). (2016). The SAGE handbook of curriculum, pedagogy and assessment. Sage. فصل ۶۰: استانداردهای ملی در سیاست و عمل فصل ۶۱: تولید برنامه درسی و نقش رهبری مدرسه: مسئولیت دست نایافتنی یا آرزوی واقع بینانه؟ فصل ۶۲: تربیت معلم – ایجاد ارتباط با برنامه درسی، پداگوژی و سنجش […]
دستنامه برنامه درسی، پداگوژی و سنجش (وایس، هیوارد و پاندیا، ۲۰۱۶) – بخش چهاردهم
Wyse, D., Hayward, L., & Pandya, J. (Eds.). (2016). The SAGE handbook of curriculum, pedagogy and assessment. Sage. فصل ۵۷: مقایسه و کشورها فصل ۵۸: تاثیرات سنجش جهانی شده بر برنامه های درسی محلی: آنچه معلمان ژاپنی با آن روبرو هستند و چگونه آنها را به چالش می‌کشند فصل ۵۹: فراز و فرود استقلال برنامه […]
دستنامه برنامه درسی، پداگوژی و سنجش (وایس، هیوارد و پاندیا، ۲۰۱۶) – بخش سیزدهم
Wyse, D., Hayward, L., & Pandya, J. (Eds.). (2016). The SAGE handbook of curriculum, pedagogy and assessment. Sage. فصل ۵۴: تاثیر اقتصادی آموزش: شواهد و مستندات فصل ۵۵: مرزهای بین دولتی بودن و خصوصی بودن در برنامه درسی و سیاست گذاری های آموزشی فصل ۵۶: سنجش های بین المللی از نتایج یادگیری دانش آموزان پیشینه […]
دستنامه برنامه درسی، پداگوژی و سنجش (وایس، هیوارد و پاندیا، ۲۰۱۶) – بخش دوازدهم
Wyse, D., Hayward, L., & Pandya, J. (Eds.). (2016). The SAGE handbook of curriculum, pedagogy and assessment. Sage. فصل ۵۱: برنامه درسی در قرن بیست و یکم و چشم انداز امتحانات در آن فصل ۵۲: سنجش دانش آموز و ارتباط آن با برنامه درسی، تدریس و یادگیری در قرن بیست و یکم فصل ۵۳: سنجش […]
دستنامه برنامه درسی، پداگوژی و سنجش (وایس، هیوارد و پاندیا، ۲۰۱۶) – بخش یازدهم
Wyse, D., Hayward, L., & Pandya, J. (Eds.). (2016). The SAGE handbook of curriculum, pedagogy and assessment. Sage. فصل ۴۷: اجرای سنجش برای یادگیری در یک بافت کنفوسیوسی: مطالعه موردی هنگ کنگ فصل ۴۸: سنجش برای اجتماع یادگیری: یادگیرندگان، معلمان و سیاست گذاران فصل ۴۹: اصلاح برنامه درسی در آزمون و زمینه های پاسخگویی فصل […]
دستنامه برنامه درسی، پداگوژی و سنجش (وایس، هیوارد و پاندیا، ۲۰۱۶) – بخش دهم
Wyse, D., Hayward, L., & Pandya, J. (Eds.). (2016). The SAGE handbook of curriculum, pedagogy and assessment. Sage. فصل ۴۳: سنجش و برنامه درسی فصل ۴۴: درک معلمان از سنجش فصل ۴۵: نقش سنجش در پداگوژی – و چرا اعتبار مهم است فصل ۴۶: سنجش برای یادگیری: یک ابزار آموزشی پیشینه بحث: بخش اول: http://mehrmohammadi.ir/rics97/ […]
دستنامه برنامه درسی، پداگوژی و سنجش (وایس، هیوارد و پاندیا، ۲۰۱۶) – بخش نهم
Wyse, D., Hayward, L., & Pandya, J. (Eds.). (2016). The SAGE handbook of curriculum, pedagogy and assessment. Sage. فصل ۳۹: برنامه درسی سوادآموزی: یک بررسی انتقادی فصل ۴۰: سواد عددی در برنامه درسی، سرتاسر و فراتر از آن فصل ۴۱: برنامه های درسی علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات (STEM) در ایالات متحده و سایر کشورها […]
دستنامه برنامه درسی، پداگوژی و سنجش (وایس، هیوارد و پاندیا، ۲۰۱۶) – بخش هشتم
Wyse, D., Hayward, L., & Pandya, J. (Eds.). (2016). The SAGE handbook of curriculum, pedagogy and assessment. Sage. فصل ۳۵: آموزش چندزبانه برای همه (MEFA): توانمندسازی زبانها و فرهنگ های غیرغالب از طریق طراحی برنامه درسی چندزبانه فصل ۳۶: خلاقیت، آموزش و برنامه های درسی فصل ۳۷: نقش و جایگاه بازی در آموزش و سنجش […]
دستنامه برنامه درسی، پداگوژی و سنجش (وایس، هیوارد و پاندیا، ۲۰۱۶) – بخش هفتم
Wyse, D., Hayward, L., & Pandya, J. (Eds.). (2016). The SAGE handbook of curriculum, pedagogy and assessment. Sage. فصل ۳۰: آموزش علوم و رشد اقتصادی: برخی دلالت ها برای برنامه درسی، پداگوژی و سنجش فصل ۳۱: سنجش برنامه های درسی آموزش مهندسی پیش دانشگاهی: یک دیدگاه کل نگر و عمل گرا فصل ۳۲: آموزش محیط […]
دستنامه برنامه درسی، پداگوژی و سنجش (وایس، هیوارد و پاندیا، ۲۰۱۶) – بخش ششم
Wyse, D., Hayward, L., & Pandya, J. (Eds.). (2016). The SAGE handbook of curriculum, pedagogy and assessment. Sage. فصل ۲۴: «ارزش» رایانه و رایانش: به سوی یک ارزش شناسی جدید در فناوری آموزشی فصل ۲۵: جغرافیا فصل ۲۶: برنامه درسی تاریخ: یک تحلیل فرا آتلانتیک فصل ۲۷: برنامه درسی زبان های جهان فصل ۲۸: تربیت […]
دستنامه برنامه درسی، پداگوژی و سنجش (وایس، هیوارد و پاندیا، ۲۰۱۶) – بخش پنجم
Wyse, D., Hayward, L., & Pandya, J. (Eds.). (2016). The SAGE handbook of curriculum, pedagogy and assessment. Sage. فصل ۲۰: برنامه درسی و پداگوژی: آینده یادگیری حرفه ای معلم و توسعه تخصص انطباقی فصل ۲۱: برنامه درسی و پداگوژی؛ معلمان به مثابه یادگیرندگان فصل ۲۲: هنر تجسمی فصل ۲۳: هنرهای نمایشی در یادگیری، برنامه درسی […]
دستنامه برنامه درسی، پداگوژی و سنجش (وایس، هیوارد و پاندیا، ۲۰۱۶) – بخش چهارم
Wyse, D., Hayward, L., & Pandya, J. (Eds.). (2016). The SAGE handbook of curriculum, pedagogy and assessment. Sage. فصل ۱۵:قومیت و برنامه درسی فصل ۱۶: جنسیت و برنامه درسی فصل ۱۷: حقوق کودکان و صدای دانش آموز: فصل مشترک ها و پیامدهای آنها برای برنامه درسی و پداگوژی فصل ۱۸: نقش یادگیری های غیررسمی بر […]
دستنامه برنامه درسی، پداگوژی و سنجش (وایس، هیوارد و پاندیا، ۲۰۱۶) – بخش سوم
Wyse, D., Hayward, L., & Pandya, J. (Eds.). (2016). The SAGE handbook of curriculum, pedagogy and assessment. Sage. فصل دهم: پژوهش معلم (مدرس): درک تدریس از طریف پژوهش فصل یازدهم: فرهنگ و پداگوژی(ها): (آنچه) از زمان الکساندر ۲۰۱۱ آموخته ایم فصل دوازدهم: معلم و برنامه درسی: کاوشی در عاملیت زمان فصل سیزدهم: آموزش فراگیر در […]
دستنامه برنامه درسی، پداگوژی و سنجش (وایس، هیوارد و پاندیا، ۲۰۱۶) – بخش دوم
Wyse, D., Hayward, L., & Pandya, J. (Eds.). (2016). The SAGE handbook of curriculum, pedagogy and assessment. Sage. فصل پنجم: دانش و برنامه درسی: یک رویکرد عملگرا فصل ششم: دانش و برنامه درسی در جامعه شناسی دانش فصل هفتم: دیداکتیک فصل هشتم: علوم اعصاب تربیتی و یادگیری فصل نهم: بازاندیشی تربیت کودک محور پیشینه بحث: […]
دستنامه برنامه درسی، پداگوژی و سنجش (وایس، هیوارد و پاندیا، ۲۰۱۶)
Wyse, D., Hayward, L., & Pandya, J. (Eds.). (2016). The SAGE handbook of curriculum, pedagogy and assessment. Sage. برنامه درسی پیام های برآمده از برنامه درسی یکپارچگی برنامه درسی، پداگوژی و سنجش روندهای تاریخی در برنامه درسی و مطالعات برنامه درسی چرخش فرهنگی اجتماعی در برنامه درسی، پداگوژی و سنجش معرفت شناسی و روش شناسی […]