نوشته‌ها

Fullan, M. (2015). Freedom to change: Four strategies to put your inner drive into overdrive. John Wiley & Sons.

  • آزادی
  • تغییر
  • آزادی منفی
  • مایکل فولن
  • بازخورد

دریافت فایل الکترونیکی کتاب:

آزادی برای تغییر (فولن، 2015)

از سلسله میزهای تخصصی ریکز، میز تغییر و نوآوری تقدیم میکند:

سید محمد حسینی، دکتری مطالعات برنامه درسی از دانشگاه خوارزمی:

https://t.me/rics_mmm1959/2129