نوشته‌ها

همایش ملی آموزش تفکرمحور زمینه ساز تمدن نوین اسلامی

همایش ملی آموزش تفکرمحور زمینه ساز تمدن نوین اسلامی

شناخت الگوی مطلوب تفکر در سنت اسلامی

و تبیین جایگاه آموزش تفکرمحور در تحقق تمدن نوین اسلامی

با حضول دکتر محمود مهرمحمدی

سخنرانی دکتر محمود مهرمحمدی در این همایش: