نوشته‌ها

Sjöström, J., & Eilks, I. (2020). The Bildung theory—from von Humboldt to Klafki and beyond. In Science education in theory and practice (pp. 55-67). Springer, Cham.

  • نظریه بیلدونگ
  • آموزش علوم
  • فون هومبولت
  • کلافکی
  • دیداکتیک

دریافت فایل الکترونیک کتاب:

نظریه بیلدونگ - از فون هومبولت تا کلافکی و فراتر از آن (فوس‌ترام و آیلکز، 2020)

دکتر احمد بنی اسدی، دکتری فلسفه تعلیم و تربیت از دانشگاه تربیت مدرس:

https://t.me/rics_mmm1959/2121

Wyse, D., Hayward, L., & Pandya, J. (Eds.). (2016). The SAGE handbook of curriculum, pedagogy and assessment. Sage.

فصل ۳۰: آموزش علوم و رشد اقتصادی: برخی دلالت ها برای برنامه درسی، پداگوژی و سنجش

فصل ۳۱: سنجش برنامه های درسی آموزش مهندسی پیش دانشگاهی: یک دیدگاه کل نگر و عمل گرا

فصل ۳۲: آموزش محیط زیست و پایداری: تاریخ شکننده ای از زمان حال

فصل ۳۳: فرارشته ای در نظریه و عمل برنامه درسی

فصل ۳۴: سیاست ها و برنامه ریزی زبانی آموزش زبان انگلیسی در چین پس از بازی های المپیک

پیشینه بحث: بخش اول: http://mehrmohammadi.ir/rics97/

بخش دوم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_2/

بخش سوم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_3/

بخش چهارم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_4/

بخش پنجم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_5/

بخش ششم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_6/

فصل ۳۰:

سخنان دکتر سمیه رام، دکترای مطالعات برنامه درسی، استادیار دانشگاه فرهنگیان:

https://t.me/rics_mmm1959/1455

سخنان دکتر علی صفدری، دکترای تکنولوژی آموزشی، مدرس دانشگاه و تسهیلگر:

https://t.me/rics_mmm1959/1456

فصل ۳۱:

سخنان دکتر علی اصغر خلاقی، دکترای برنامه ریزی آموزش فنی و حرفه ای، استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی:

https://t.me/rics_mmm1959/1458

سخنان دکتر حمیدرضا یزدانی، دکترای مطالعات برنامه درسی، رئیس حوزه تربیت و یادگیری کار و فناوری سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی:

https://t.me/rics_mmm1959/1459

فصل ۳۲:

سخنان دکتر سیدمحمد شبیری، دکترای آموزش محیط زیست، استاد دانشگاه پیام نور:

https://t.me/rics_mmm1959/1461

سخنان دکتر محبوبه فناخسرو، دکترای تکنولوژی آموزشی، استادیار دانشگاه فرهنگیان:

https://t.me/rics_mmm1959/1462

فصل ۳۳:

سخنان دکتر زهرا گویا، دکترای مطالعات برنامه درسی، استاد دانشگاه شهید بهشتی:

https://t.me/rics_mmm1959/1464

سخنان دکتر سولماز نورآبادی، دکترای مطالعات برنامه درسی، استادیار دانشگاه شاهد:

https://t.me/rics_mmm1959/1465

فصل ۳۴:

سخنان دکتر محمدرضا عنانی سراب، دکترای زبان و ادبیات انگلیسی، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی:

https://t.me/rics_mmm1959/1467

سخنان حمیدرضا ایرجی، دانشجوی دکترای مطالعات برنامه درسی، دانشگاه تهران:

https://t.me/rics_mmm1959/1468