نوشته‌ها

Lewis, L., & Chandley, N. (Eds.). (2012). Philosophy for children through the secondary curriculum. Bloomsbury Publishing.

  • فبک در تربیت دینی
  • فبک در پرورش سلامت فردی و اجتماعی
  • پرسشهای وجودی
  • کاوشگری فلسفی
  • ارزیابی
  • تفسیر
  • بسترسازی
  • پرورش سلامت اقتصادی فردی و اجتماعی

دریافت فایل دیجیتال کتاب:

پیشینه بحث:

بخش اول: فلسفه برای کودکان در برنامه درسی متوسطه (لویز و چندلی، ۲۰۱۲) – دکتر محمود مهرمحمدی (mehrmohammadi.ir)

بخش دوم: فلسفه برای کودکان در برنامه درسی متوسطه (لویز و چندلی، ۲۰۱۲) – بخش دوم (mehrmohammadi.ir)

فلسفه برای کودکان در برنامه درسی متوسطه (لویز و چندلی، 2012) - بخش سوم

دکتر نفیسه احمدوند، دانش آموخته کلام، مدرس دانشگاه فرهنگیان، پژوهشگر و تسهیلگر فلسفه برای کودکان:

فصل ۷: فبک در تربیت دینی

دکتر یحیی قائدی، دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی، پیشگام و تسهیلگر فلسفه برای کودکان:

فصل ۸: فبک در پرورش سلامت فردی و اجتماعی

برنامه درسی و نسل مدینه فاضله: بازجویی از وضعیت کنونی نظریه برنامه درسی انتقادی (پاراسکوا، ۲۰۲۱)
دانش، محتوا، برنامه درسی و دایدکتیک: فراسوی واقع گرایی اجتماعی – بازخوانی
فلسفه برای کودکان در برنامه درسی متوسطه (لویز و چندلی، ۲۰۱۲) – بخش پنجم
فلسفه برای کودکان در برنامه درسی متوسطه (لویز و چندلی، ۲۰۱۲) – بخش چهارم
فلسفه برای کودکان در برنامه درسی متوسطه (لویز و چندلی، ۲۰۱۲) – بخش سوم
فلسفه برای کودکان در برنامه درسی متوسطه (لویز و چندلی، ۲۰۱۲) – بخش دوم
فلسفه برای کودکان در برنامه درسی متوسطه (لویز و چندلی، ۲۰۱۲)
تأملات دانشوران برنامه درسی درباره قلمرو برنامه درسی (وان و نونیز، ۲۰۲۰)
آموزش و پرورش عمومی و استثنایی متفاوتند (و باید باشند) (زیگموند و کلو، ۲۰۱۷)
۱ ۲ ۲۰