نوشته‌ها

Clandinin, D. J., & Husu, J. (Eds.). (2017). The SAGE handbook of research on teacher education. Sage.

 • STEM
 • شکل دهی سیاسی تربیت معلم
 • تربیت معلم مدرسه محور
 • تربیت معلم دانشگاه محور
 • اصلاح برنامه درسی
 • هنرهای خلاق
 • آموزش و یادگیری در/از طریق هنر
 • هنر در آموزش قبل و حین خدمت معلمان
 • تربیت دینی
 • معلم دینی
 • نظریه تنوع
 • تربیت دینی انتقادی

سایر بخش های کتاب:

دستنامه سیج در باب پژوهش درباره تربیت معلم. کلاندینین و هوسو (۲۰۱۷) – دکتر محمود مهرمحمدی (mehrmohammadi.ir)

دستنامه سیج در باب پژوهش درباره تربیت معلم. کلاندینین و هوسو (۲۰۱۷) – بخش سوم (mehrmohammadi.ir)

دستنامه سیج در باب پژوهش درباره تربیت معلم. کلاندینین و هوسو (۲۰۱۷) – بخش چهارم (mehrmohammadi.ir)

کلاندینین و هوسو (2017). دستنامه سیج در باب پژوهش درباره تربیت معلم

دریافت فایل الکترونیکی کتاب:

زهرا نیکنام، دکتری مطالعات برنامه درسی، استادیار دانشگاه خوارزمی:

https://t.me/rics_mmm1959/2156

حسن علی گرمابی، دکتری مطالعات برنامه درسی، مدرس دانشگاه فرهنگیان:

https://t.me/rics_mmm1959/2157

محمود سعیدی رضوانی، دکتری مطالعات برنامه درسی، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد:

https://t.me/rics_mmm1959/2158

Wyse, D., Hayward, L., & Pandya, J. (Eds.). (2016). The SAGE handbook of curriculum, pedagogy and assessment. Sage.

فصل ۴۷: اجرای سنجش برای یادگیری در یک بافت کنفوسیوسی: مطالعه موردی هنگ کنگ

فصل ۴۸: سنجش برای اجتماع یادگیری: یادگیرندگان، معلمان و سیاست گذاران

فصل ۴۹: اصلاح برنامه درسی در آزمون و زمینه های پاسخگویی

فصل ۵۰: سنجش استانداردهای حرفه‌ای و ارزیابی کار معلمان

پیشینه بحث: بخش اول: http://mehrmohammadi.ir/rics97/

بخش دوم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_2/

بخش سوم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_3/

بخش چهارم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_4/

بخش پنجم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_5/

بخش ششم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_6/

بخش هفتم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_7/

بخش هشتم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_8/

بخش نهم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_9/

بخش دهم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_10/

فصل ۴۷:

Ricky Lam, Associate Professor, Department of Education Studies, Hong Kong Baptist University:

https://t.me/rics_mmm1959/1518

سخنان سمیه لیاقت، دکترای سنجش آموزش، پژوهشگر و مدرس دانشگاه ها و مراکز آموزشی تهران:

https://t.me/rics_mmm1959/1519

فصل ۴۸:

سخنان محمد حسنی، دکترای فلسفه تعلیم و تربیت، دانشیار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش:

https://t.me/rics_mmm1959/1521

سخنان آمنه احمدی، دکترای مطالعات برنامه درسی، پیشکسوت سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی:

https://t.me/rics_mmm1959/1522

فصل ۴۹:

سخنان زهرا گویا، دکترای آموزش ریاضی، استاد دانشگاه شهید بهشتی:

https://t.me/rics_mmm1959/1524

سخنان سمیه لیاقت، دکترای سنجش آموزش، پژوهشگر و مدرس دانشگاه ها و مراکز آموزشی تهران:

https://t.me/rics_mmm1959/1525

فصل ۵۰:

سخنان آمنه احمدی، دکترای مطالعات برنامه درسی، پیشکسوت سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی:

https://t.me/rics_mmm1959/1527

سخنان مهدیه سادات وقور کاشانی، دکترای مطالعات برنامه درسی، پژوهشگر در حوزه ارزشیابی آموزشی و عضو گروه زبان های بین الملل سازمان سنجش:

https://t.me/rics_mmm1959/1528