نوشته‌ها

Clandinin, D. J., & Husu, J. (Eds.). (2017). The SAGE handbook of research on teacher education. Sage.

دریافت فایل الکترونیکی کتاب:

اسماعیل عظیمی، دکتری تکنولوژی آموزشی، استادیار دانشگاه تربیت مدرس:

https://t.me/rics_mmm1959/2169

عاطفه عطاران، دکتری مطالعات برنامه درسی:

https://t.me/rics_mmm1959/2170

مرضیه کهندل، دکتری مطالعات برنامه درسی، مدرس دانشگاه فرهنگیان:

https://t.me/rics_mmm1959/2171

Webster, R. S. (2022). Spiritual education for a post-capitalist society. Educational Philosophy and Theory, 54(3), 288-298.

 • تربیت معنوی
 • تربیت اجتماعی
 • دموکراسی
 • آگاهی انتقادی
 • دیوئی
 • فریره
 • جامعه پساسرمایه داری
 • سرمایه داری
 • ایدئولوژی نئولیبرال
 • مالکیت رسانه
 • سانسور دیدگاه ها

دریافت فایل الکترونیکی مقاله:

تربیت معنوی برای جامعه پساسرمایه‌داری (اسکات وبستر،2022)

محمود مهرمحمدی، دکتری مطالعات برنامه درسی، استاد دانشگاه تربیت مدرس:

معصومه کیانی، دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، استادیار دانشگاه بوعلی سینا: