نوشته‌ها

Clandinin, D. J., & Husu, J. (Eds.). (2017). The SAGE handbook of research on teacher education. Sage.

 • STEM
 • شکل دهی سیاسی تربیت معلم
 • تربیت معلم مدرسه محور
 • تربیت معلم دانشگاه محور
 • اصلاح برنامه درسی
 • هنرهای خلاق
 • آموزش و یادگیری در/از طریق هنر
 • هنر در آموزش قبل و حین خدمت معلمان
 • تربیت دینی
 • معلم دینی
 • نظریه تنوع
 • تربیت دینی انتقادی

سایر بخش های کتاب:

دستنامه سیج در باب پژوهش درباره تربیت معلم. کلاندینین و هوسو (۲۰۱۷) – دکتر محمود مهرمحمدی (mehrmohammadi.ir)

دستنامه سیج در باب پژوهش درباره تربیت معلم. کلاندینین و هوسو (۲۰۱۷) – بخش سوم (mehrmohammadi.ir)

دستنامه سیج در باب پژوهش درباره تربیت معلم. کلاندینین و هوسو (۲۰۱۷) – بخش چهارم (mehrmohammadi.ir)

کلاندینین و هوسو (2017). دستنامه سیج در باب پژوهش درباره تربیت معلم

دریافت فایل الکترونیکی کتاب:

زهرا نیکنام، دکتری مطالعات برنامه درسی، استادیار دانشگاه خوارزمی:

https://t.me/rics_mmm1959/2156

حسن علی گرمابی، دکتری مطالعات برنامه درسی، مدرس دانشگاه فرهنگیان:

https://t.me/rics_mmm1959/2157

محمود سعیدی رضوانی، دکتری مطالعات برنامه درسی، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد:

https://t.me/rics_mmm1959/2158

Cuthbert, A. S., & Standish, A. (Eds.). (2021). What Should Schools Teach?: Disciplines, subjects and the pursuit of truth. UCL Press.

جواد عباسی، دکتری تاریخ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد:

علیرضا صادق زاده، دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس:

محمد کرام الدینی، دکتری مدیریت تغییر در علوم اجتماعی، مولف کتب درسی زیست شناسی و سردبیر نشریه رشد آموزش زیست شناسی:

Pring, R. (2020). Challenges for Religious Education: Is There a Disconnect Between Faith and Reason? Routledge.

تربیت دینی

ایمان: معنا و معقولیت

اعتقاد به خدا

درک ذات خداوند

رشد معنوی

چالش های تربیت دینی

دریافت فایل کتاب:

سخنان دکتر محمود مهرمحمدی، استاد مطالعات برنامه درسی دانشگاه تربیت مدرس:

https://t.me/rics_mmm1959/1603

سخنان دکتر خسرو باقری، استاد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران:

بخش اول:

https://t.me/rics_mmm1959/1604

بخش دوم:

https://t.me/rics_mmm1959/1605

منبع تکمیلی:

سخنرانی استاد محمد مجتهد شبستری با عنوان: معنای دین از نظر مولانا

Wyse, D., Hayward, L., & Pandya, J. (Eds.). (2016). The SAGE handbook of curriculum, pedagogy and assessment. Sage.

فصل ۲۴: «ارزش» رایانه و رایانش: به سوی یک ارزش شناسی جدید در فناوری آموزشی

فصل ۲۵: جغرافیا

فصل ۲۶: برنامه درسی تاریخ: یک تحلیل فرا آتلانتیک

فصل ۲۷: برنامه درسی زبان های جهان

فصل ۲۸: تربیت بدنی

فصل ۲۹: تربیت دینی

پیشینه بحث: بخش اول: http://mehrmohammadi.ir/rics97/

بخش دوم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_2/

بخش سوم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_3/

بخش چهارم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_4/

بخش پنجم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_5/

فصل ۲۴:

سخنان دکتر اسماعیل عظیمی، دکترای تکنولوژی آموزشی، استادیار دانشگاه تربیت مدرس:

https://t.me/rics_mmm1959/1436

سخنان دکتر نسرین محمدحسنی، دکترای تکنولوژی آموزشی، استادیار دانشگاه خوارزمی:

https://t.me/rics_mmm1959/1437

فصل ۲۵:

سخنان دکتر سیاوش شایان، دکترای جغرافیای طبیعی، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس:

https://t.me/rics_mmm1959/1439

فصل ۲۶:

سخنان دکتر جواد عباسی، دکترای تاریخ، دانشیار دانشگاه فردوسی:

https://t.me/rics_mmm1959/1441

فصل ۲۷:

سخنان دکتر محمد دادرس، دکترای فلسفه تعلیم و تربیت، استادیار دانشگاه تهران:

https://t.me/rics_mmm1959/1443

سخنان حمیدرضا ایرجی، دانشجوی دکتری مطالعات برنامه درسی دانشگاه تهران:

https://t.me/rics_mmm1959/1444

فصل ۲۸:

سخنان دکتر محمد جوادی پور، دکترای مطالعات برنامه درسی، دانشیار دانشگاه تهران:

https://t.me/rics_mmm1959/1446

سخنان زری آقاجانی، دانشجوی دکتری مطالعات برنامه درسی دانشگاه آزاد:

https://t.me/rics_mmm1959/1447

فصل ۲۹:

سخنان دکتر رحمت الله مرزوقی، دکترای مطالعات برنامه درسی، استاد دانشگاه شیراز:

https://t.me/rics_mmm1959/1449

سخنان دکتر سمیه رام، دکترای مطالعات برنامه درسی، استادیار دانشگاه فرهنگیان:

https://t.me/rics_mmm1959/1450