نوشته‌ها

Hyde, B. (2021). Silenced by performativity: The child’s right to a spiritual voice in an age of neoliberal educational imperatives. International journal of children’s spirituality, ۲۶(۱-۲), ۹-۲۳.

 • تربیت معنوی
 • معنویت در کودکان
 • حقوق کودک
 • صدای معنوی
 • صدای معنوی کودکان

دریافت فایل الکترونیکی کتاب:

https://t.me/rics_mmm1959/2201

سرکوب شده بواسطه عملکردگرایی؛ حق معنوی کودک در عصر الزامات تربیتی نئولیبرال (هاید،2021)

معصومه کیانی، دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان:

https://t.me/rics_mmm1959/2198

https://t.me/rics_mmm1959/2199

https://t.me/rics_mmm1959/2200

Webster, R. S. (2022). Spiritual education for a post-capitalist society. Educational Philosophy and Theory, 54(3), 288-298.

 • تربیت معنوی
 • تربیت اجتماعی
 • دموکراسی
 • آگاهی انتقادی
 • دیوئی
 • فریره
 • جامعه پساسرمایه داری
 • سرمایه داری
 • ایدئولوژی نئولیبرال
 • مالکیت رسانه
 • سانسور دیدگاه ها

دریافت فایل الکترونیکی مقاله:

تربیت معنوی برای جامعه پساسرمایه‌داری (اسکات وبستر،2022)

محمود مهرمحمدی، دکتری مطالعات برنامه درسی، استاد دانشگاه تربیت مدرس:

معصومه کیانی، دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، استادیار دانشگاه بوعلی سینا:

Wright, A. (2004). Sprituality and Eduaction. RoutledgeFalmer

 • مسأله تعریف معنویت
 • تحقیقات تجربی مرتبط
 • بعد اجتماعی معنویت
 • مظاهر سکولار مذهبی معنویت در جامعه معاصر
 • نظریه های رشد معنوی دوران کودکی
 • رویکردهای معاصر به تربیت معنوی
 • برنامه درسی میان رشته ای

دریافت فایل دیجیتال کتاب:

معنویت و تربیت (رایت، 2004)

سخنان محمود مهرمحمدی، استاد مطالعات برنامه درسی دانشگاه تربیت مدرس:

https://t.me/rics_mmm1959/1619

سخنان معصومه کیانی، دانش آموخته فلسفه تعلیم و تربیت از دانشگاه تربیت مدرس، استادیار دانشگاه بوعلی همدان:

https://t.me/rics_mmm1959/1620

https://t.me/rics_mmm1959/1621