نوشته‌ها

Efland, A. (2002). Art and cognition: Integrating the visual arts in the curriculum. Teachers College Press

 • تربیت هنری
 • هنرهای تجسمی
 • کارکردهای شناختی
 • برنامه درسی در هنر
 • تلفیق

دریافت فایل الکترونیکی کتاب:

https://t.me/rics_mmm1959/2195

 افلند (2022). هنر و شناخت: تلفیق هنرهای تجسمی در برنامه درسی. انتشارات کالج معلمان.

علی نوری، دکتری مطالعات برنامه درسی، دانشیار دانشگاه ملایر:

https://t.me/rics_mmm1959/2193

راحله نوری، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ملایر، معلم ابتدایی ملایر:

https://t.me/rics_mmm1959/2194

Clandinin, D. J., & Husu, J. (Eds.). (2017). The SAGE handbook of research on teacher education. Sage.

 • STEM
 • شکل دهی سیاسی تربیت معلم
 • تربیت معلم مدرسه محور
 • تربیت معلم دانشگاه محور
 • اصلاح برنامه درسی
 • هنرهای خلاق
 • آموزش و یادگیری در/از طریق هنر
 • هنر در آموزش قبل و حین خدمت معلمان
 • تربیت دینی
 • معلم دینی
 • نظریه تنوع
 • تربیت دینی انتقادی

سایر بخش های کتاب:

دستنامه سیج در باب پژوهش درباره تربیت معلم. کلاندینین و هوسو (۲۰۱۷) – دکتر محمود مهرمحمدی (mehrmohammadi.ir)

دستنامه سیج در باب پژوهش درباره تربیت معلم. کلاندینین و هوسو (۲۰۱۷) – بخش سوم (mehrmohammadi.ir)

دستنامه سیج در باب پژوهش درباره تربیت معلم. کلاندینین و هوسو (۲۰۱۷) – بخش چهارم (mehrmohammadi.ir)

کلاندینین و هوسو (2017). دستنامه سیج در باب پژوهش درباره تربیت معلم

دریافت فایل الکترونیکی کتاب:

زهرا نیکنام، دکتری مطالعات برنامه درسی، استادیار دانشگاه خوارزمی:

https://t.me/rics_mmm1959/2156

حسن علی گرمابی، دکتری مطالعات برنامه درسی، مدرس دانشگاه فرهنگیان:

https://t.me/rics_mmm1959/2157

محمود سعیدی رضوانی، دکتری مطالعات برنامه درسی، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد:

https://t.me/rics_mmm1959/2158

Uhrmacher, P. B., & Matthews, J. (2005). Intricate palette: Working the ideas of Elliot Eisner. Prentice Hall.

نرگس کشتی آرای، دکتری مطالعات برنامه درسی، دانشیار دانشگاه آزاد اصفهان (خوراسگان):

سکینه شرفی، دانشجوی دکتری مطالعات برنامه درسی دانشگاه آزاد تربت حیدریه: