نوشته‌ها

Hyde, B. (2021). Silenced by performativity: The child’s right to a spiritual voice in an age of neoliberal educational imperatives. International journal of children’s spirituality, ۲۶(۱-۲), ۹-۲۳.

  • تربیت معنوی
  • معنویت در کودکان
  • حقوق کودک
  • صدای معنوی
  • صدای معنوی کودکان

دریافت فایل الکترونیکی کتاب:

https://t.me/rics_mmm1959/2201

سرکوب شده بواسطه عملکردگرایی؛ حق معنوی کودک در عصر الزامات تربیتی نئولیبرال (هاید،2021)

معصومه کیانی، دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان:

https://t.me/rics_mmm1959/2198

https://t.me/rics_mmm1959/2199

https://t.me/rics_mmm1959/2200