نوشته‌ها

Kridel, C. (ED.). (2010). Encyclopedia of Curriculum Studies. Sage

محور ۱۰: انواع برنامه درسی

دریافت فایل الکترونیک دانشنامه:

بخش اول: دانشنامه مطالعات برنامه درسی (کریدل، ۲۰۱۰) – استاد محمود مهرمحمدی (mehrmohammadi.ir)

بخش دوم: دانشنامه مطالعات برنامه درسی (کریدل، ۲۰۱۰) – بخش دوم – استاد محمود مهرمحمدی (mehrmohammadi.ir)

بخش سوم: دانشنامه مطالعات برنامه درسی (کریدل، ۲۰۱۰) – بخش سوم – استاد محمود مهرمحمدی (mehrmohammadi.ir)

بخش چهارم: دانشنامه مطالعات برنامه درسی (کریدل، ۲۰۱۰) – بخش چهارم – استاد محمود مهرمحمدی (mehrmohammadi.ir)

بخش پنجم: دانشنامه مطالعات برنامه درسی (کریدل، ۲۰۱۰) – بخش پنجم – استاد محمود مهرمحمدی (mehrmohammadi.ir)

بخش ششم: دانشنامه مطالعات برنامه درسی (کریدل، ۲۰۱۰) – بخش ششم – استاد محمود مهرمحمدی (mehrmohammadi.ir)

بخش هفتم: دانشنامه مطالعات برنامه درسی (کریدل، ۲۰۱۰) – بخش هفتم – استاد محمود مهرمحمدی (mehrmohammadi.ir)

بخش هشتم: دانشنامه مطالعات برنامه درسی (کریدل، ۲۰۱۰) – بخش هشتم – دکتر محمود مهرمحمدی (mehrmohammadi.ir)

بخش نهم: دانشنامه مطالعات برنامه درسی (کریدل، ۲۰۱۰) – بخش نهم – دکتر محمود مهرمحمدی (mehrmohammadi.ir)

بخش دهم: دانشنامه مطالعات برنامه درسی (کریدل، ۲۰۱۰) – بخش دهم – دکتر محمود مهرمحمدی (mehrmohammadi.ir)

پوستر

سخنان دکتر محمود مهرمحمدی، استاد مطالعات برنامه درسی دانشگاه تربیت مدرس:

مقدمه

سخنان دکتر علی نوری، دانشیار مطالعات برنامه درسی دانشگاه ملایر:

Kridel, C. (ED.). (2010). Encyclopedia of Curriculum Studies. Sage

محور ۹: دیدگاه های نظری

دریافت فایل الکترونیک دانشنامه:

بخش اول: دانشنامه مطالعات برنامه درسی (کریدل، ۲۰۱۰) – استاد محمود مهرمحمدی (mehrmohammadi.ir)

بخش دوم: دانشنامه مطالعات برنامه درسی (کریدل، ۲۰۱۰) – بخش دوم – استاد محمود مهرمحمدی (mehrmohammadi.ir)

بخش سوم: دانشنامه مطالعات برنامه درسی (کریدل، ۲۰۱۰) – بخش سوم – استاد محمود مهرمحمدی (mehrmohammadi.ir)

بخش چهارم: دانشنامه مطالعات برنامه درسی (کریدل، ۲۰۱۰) – بخش چهارم – استاد محمود مهرمحمدی (mehrmohammadi.ir)

بخش پنجم: دانشنامه مطالعات برنامه درسی (کریدل، ۲۰۱۰) – بخش پنجم – استاد محمود مهرمحمدی (mehrmohammadi.ir)

بخش ششم: دانشنامه مطالعات برنامه درسی (کریدل، ۲۰۱۰) – بخش ششم – استاد محمود مهرمحمدی (mehrmohammadi.ir)

بخش هفتم: دانشنامه مطالعات برنامه درسی (کریدل، ۲۰۱۰) – بخش هفتم – استاد محمود مهرمحمدی (mehrmohammadi.ir)

بخش هشتم: دانشنامه مطالعات برنامه درسی (کریدل، ۲۰۱۰) – بخش هشتم – دکتر محمود مهرمحمدی (mehrmohammadi.ir)

بخش نهم: دانشنامه مطالعات برنامه درسی (کریدل، ۲۰۱۰) – بخش نهم – دکتر محمود مهرمحمدی (mehrmohammadi.ir)

پوستر

سخنان دکتر محمود مهرمحمدی، استاد مطالعات برنامه درسی دانشگاه تربیت مدرس:

مقدمه

سخنان دکتر فریدون شریفیان جزی، استادیار مطالعات برنامه درسی دانشگاه اصفهان:

Kridel, C. (ED.). (2010). Encyclopedia of Curriculum Studies. Sage

محور ۸: نشریات

دریافت فایل الکترونیک دانشنامه:

بخش اول: دانشنامه مطالعات برنامه درسی (کریدل، ۲۰۱۰) – استاد محمود مهرمحمدی (mehrmohammadi.ir)

بخش دوم: دانشنامه مطالعات برنامه درسی (کریدل، ۲۰۱۰) – بخش دوم – استاد محمود مهرمحمدی (mehrmohammadi.ir)

بخش سوم: دانشنامه مطالعات برنامه درسی (کریدل، ۲۰۱۰) – بخش سوم – استاد محمود مهرمحمدی (mehrmohammadi.ir)

بخش چهارم: دانشنامه مطالعات برنامه درسی (کریدل، ۲۰۱۰) – بخش چهارم – استاد محمود مهرمحمدی (mehrmohammadi.ir)

بخش پنجم: دانشنامه مطالعات برنامه درسی (کریدل، ۲۰۱۰) – بخش پنجم – استاد محمود مهرمحمدی (mehrmohammadi.ir)

بخش ششم: دانشنامه مطالعات برنامه درسی (کریدل، ۲۰۱۰) – بخش ششم – استاد محمود مهرمحمدی (mehrmohammadi.ir)

بخش هفتم: دانشنامه مطالعات برنامه درسی (کریدل، ۲۰۱۰) – بخش هفتم – استاد محمود مهرمحمدی (mehrmohammadi.ir)

بخش هشتم: دانشنامه مطالعات برنامه درسی (کریدل، ۲۰۱۰) – بخش هشتم – دکتر محمود مهرمحمدی (mehrmohammadi.ir)

پوستر

سخنان دکتر علیرضا عصاره، استاد مطالعات برنامه درسی دانشگاه شهید رجائی:

بخش اول:

بخش دوم:

بخش سوم:

Kridel, C. (ED.). (2010). Encyclopedia of Curriculum Studies. Sage

دکتر محمود مهرمحمدی، استاد مطالعات برنامه درسی دانشگاه تربیت مدرس:

نکات مقدماتی

دکتر زهرا گویا، استاد آموزش ریاضی دانشگاه شهید بهشتی:

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

Kridel, C. (ED.). (2010). Encyclopedia of Curriculum Studies. Sage

دکتر مصطفی قادری، دانشیار مطالعات برنامه درسی دانشگاه علامه طباطبائی:

بخش اول:

بخش دوم:

بخش سوم:

Kridel, C. (ED.). (2010). Encyclopedia of Curriculum Studies. Sage

محور ۲: مفاهیم و اصطلاحات

دریافت فایل الکترونیک دانشنامه:

پیشینه بحث:

بخش اول: دانشنامه مطالعات برنامه درسی (کریدل، ۲۰۱۰) – استاد محمود مهرمحمدی (mehrmohammadi.ir)

پوستر

سخنان دکتر محمود مهرمحمدی، استاد مطالعات برنامه درسی دانشگاه تربیت مدرس:

مقدمه ای بر محور۲: مفاهیم و اصطلاحات

سخنان دکتر ابراهیم طلائی، دانشیار مطالعات برنامه درسی دانشگاه تربیت مدرس:

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

Kridel, C. (ED.). (2010). Encyclopedia of Curriculum Studies. Sage

کلیات

معرفی پروفسور کریدل

معرفی کلی پروژه دانشنامه

محور ۱: بیوگرافی

دریافت فایل الکترونیک دانشنامه:

پوستر

سخنان دکتر محمود مهرمحمدی، استاد مطالعات برنامه درسی دانشگاه تربیت مدرس:

کلیات

سخنان دکتر ابراهیم طلائی، دانشیار مطالعات برنامه درسی دانشگاه تربیت مدرس:

معرفی پروفسور کریدل و سابقه همراهی

:Dr Craig Kridel, Professor Emeritus of Education, University of South Carolina

معرفی کلی پروژه دانشنامه

سخنان دکتر مجید علی عسگری، دانشیار مطالعات برنامه درسی دانشگاه خوارزمی:

بیوگرافی