نوشته‌ها


انجمن برنامه ریزی درسی دانشگاه الزهرا با همکاری انجمن علوم تربیتی دانشگاه الزهرا و انجمن علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی برگزار میکند:

نشست علمی تخصصی در حوزه برنامه ریزی درسی

محورهای نشست:

  • فرایند و مسیر علمی استاد دکتر مهرمحمدی
  • پیشینه رشته برنامه ریزی درسی در ایران و جهان
  • افق های پیش روی دانشجوی برنامه ریزی درسی
  • تاثیرگذاری دانشجویان برنامه ریزی درسی بر جامعه آموزشی کشور
نشست علمی تخصصی در حوزه برنامه ریزی درسی

انجمن برنامه ریزی درسی دانشگاه الزهرا با همکاری انجمن علوم تربیتی دانشگاه الزهرا و انجمن علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی برگزار میکند:

نشست علمی تخصصی در حوزه برنامه ریزی درسی

محورهای نشست:

  • فرایند و مسیر علمی استاد دکتر مهرمحمدی
  • پیشینه رشته برنامه ریزی درسی در ایران و جهان
  • افق های پیش روی دانشجوی برنامه ریزی درسی
  • تاثیرگذاری دانشجویان برنامه ریزی درسی بر جامعه آموزشی کشور
نشست علمی تخصصی در حوزه برنامه ریزی درسی