نوشته‌ها

Clandinin, D. J., & Husu, J. (Eds.). (2017). The SAGE handbook of research on teacher education. Sage.

دریافت فایل الکترونیکی کتاب:

اسماعیل عظیمی، دکتری تکنولوژی آموزشی، استادیار دانشگاه تربیت مدرس:

https://t.me/rics_mmm1959/2169

عاطفه عطاران، دکتری مطالعات برنامه درسی:

https://t.me/rics_mmm1959/2170

مرضیه کهندل، دکتری مطالعات برنامه درسی، مدرس دانشگاه فرهنگیان:

https://t.me/rics_mmm1959/2171