نوشته‌ها

Clandinin, D. J., & Husu, J. (Eds.). (2017). The SAGE handbook of research on teacher education. Sage.

دریافت فایل الکترونیکی کتاب:

ژیلا حیدری، دکتری مطالعات برنامه درسی، استادیار دانشگاه فرهنگیان:

https://t.me/rics_mmm1959/2162

https://t.me/rics_mmm1959/2163

صغری ملکی، دکتری مطالعات برنامه درسی، مدرس دانشگاه فرهنگیان:

https://t.me/rics_mmm1959/2164

سحر کاظمی، دکتری مطالعات برنامه درسی، استادیار دانشگاه فرهنگیان:

https://t.me/rics_mmm1959/2165