نوشته‌ها

Deng, Z. (2020). Knowledge, content, curriculum and didaktik: Beyond social realism. Routledge.

  • نظریه دانش
  • برنامه درسی دانش بنیان
  • بیلدونگ
  • آموزش آزاد اندیشانه
  • نظریه محتوا

دانش، محتوا، برنامه درسی و دایدکتیک

دکتر محمود مهرمحمدی، استاد مطالعات برنامه درسی دانشگاه تربیت مدرس:

دکتر ابراهیم طلائی، دانشیار مطالعات برنامه درسی دانشگاه تربیت مدرس:

دکتر علی زند، دانش آموخته مطالعات برنامه درسی، معلم و پژوهشگر: