نوشته‌ها

Giroux, H. A. (2011). On Critical Pedagogy. India: Bloomsbury Academic.

 • میز آموزش انتقادی
 • حوادث سال ۱۴۰۱
 • بومی سازی
 • پداگوژی
 • دولت رفاه
 • نئولیبرالسیم
 • هنری ژیرو
 • پائولو فریره
 • پیتر مک لارن
 • سیاست فرهنگی
 • فرهنگ اثبات گرایی
 • انتونیو گرامشی
 • دموکراسی
 • آموزش عالی
 • آموزش عمومی
 • پداگوژی عمومی
 • آموزش دائمی

دریافت فایل الکترونیکی کتاب:

https://t.me/rics_mmm1959/2263

درباره ی پداگوژی انتقادی. (ژیرو، 2011)

مجید ملکان، دکتری سیاست گذاری و مطالعات فرهنگی در آموزش و پرورش، مدرس دانشگاه تورنتو:

مقدمه اول: در مورد میز آموزش انتقادی:

https://t.me/rics_mmm1959/2259

مقدمه دوم: در مورد بحث پداگوژی انتقادی

https://t.me/rics_mmm1959/2260

بخش اول (فصول ۱ تا ۳)

https://t.me/rics_mmm1959/2261

بخش دوم (فصول ۴ تا پایان)

https://t.me/rics_mmm1959/2262

منابع تکمیلی:

تفاوت تفکر انتقادی با پداگوژی انتقادی

 وبسایت شخصی هنری ژیرو

مصاحبه کوتاهی با ژیرو در مورد پائولو فرره

 سخنرانی ژیرو با عنوان
All education is a struggle over what kind of future you want for young people

 سخنرانی ژیرو با عنوان
Critical Pedagogy in a Time of Fascist Tyranny

 پاسخ به پرسش‌های مستمعین در سخنرانی
Critical Pedagogy in a Time of Fascist Tyranny

 مصاحبه با ژیرو در
Oxford Political Review

 سخنرانی ژیرو با عنوان
Where is the Outrage? Critical Pedagogy in Dark Times

مصاحبه سینا رحمانی با هنری ژیرو: عصیانگری بدون وقفه

Youth, Higher Education, and the Crisis of Public Time: Educated Hope and the Possibility of a Democratic Future

🔘 Castoriadis, Education and Democracy

نئولیبرالیسم در ایران، افسانه یا واقعیت؟

مطالعۀ انتقادی تحولات نئولیبرالیِ آموزش عمومی در ایرانِ پس از انقلاب

مشق نئولیبرالیسم در مدرسه

کالایی‌سازی آموزش عالی در ایران

Webster, R. S. (2022). Spiritual education for a post-capitalist society. Educational Philosophy and Theory, 54(3), 288-298.

 • تربیت معنوی
 • تربیت اجتماعی
 • دموکراسی
 • آگاهی انتقادی
 • دیوئی
 • فریره
 • جامعه پساسرمایه داری
 • سرمایه داری
 • ایدئولوژی نئولیبرال
 • مالکیت رسانه
 • سانسور دیدگاه ها

دریافت فایل الکترونیکی مقاله:

تربیت معنوی برای جامعه پساسرمایه‌داری (اسکات وبستر،2022)

محمود مهرمحمدی، دکتری مطالعات برنامه درسی، استاد دانشگاه تربیت مدرس:

معصومه کیانی، دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، استادیار دانشگاه بوعلی سینا: