نوشته‌ها

نشست چالشهای پیش روی روش شناسی مطالعات برنامه درسی در ایران

دریافت فایل اسلاید ارائه:

Green, J. L., Camilli, G., & Elmore, P. B. (Eds.). (2006). Handbook of complementary methods in education research. Routledge.

  • معرفی کلی دستنامه
  • پژوهش آمیخته با عمل
  • پژوهش مبتنی بر هنر
  • پژوهش تاریخی در تعلیم و تربیت

دریافت فایل الکترونیکی کتاب:

دستنامه روش های مکمل در پژوهش تربیتی (گرین و دیگران، 2006)

محمود مهرمحمدی، دکتری مطالعات برنامه درسی، استاد دانشگاه تربیت مدرس:

پژوهش آمیخته با عمل

https://t.me/rics_mmm1959/2059

علی نوری، دکتری مطالعات برنامه درسی، دانشیار دانشگاه ملایر:

پژوهش مبتنی بر هنر

https://t.me/rics_mmm1959/2058

https://t.me/rics_mmm1959/2060

محمد بیطرفان، دکتری تاریخ، استادیار دانشگاه خوارزمی:

پژوهش تاریخی در تعلیم و تربیت

https://t.me/rics_mmm1959/2061

Vaughan, K. P., & Nuñez, I. (2020). Curriculum Scholars’ Reflections on the Curriculum Field. Journal of the American Association for the Advancement of Curriculum Studies (JAAACS), 14(1).

  • مهم‌ترین شخصیت‌ها و متفکران حوزه مطالعات برنامه‌درسی چه کسانی هستند؟
  • مهم‌ترین و تأثیرگذارترین آثار و متون منتشر شده چه هستند؟
  • مهم‌ترین آرزوها و مسائل و موضوعاتی که در حوزه مطالعات برنامه‌درسی باید مورد توجه قرار گیرد، چه هستند؟

دریافت فایل الکترونیکی مقاله:

تأملات دانشوران برنامه درسی درباره قلمرو برنامه درسی (وان و نونیز، 2020)

دکتر محمود مهرمحمدی، استاد مطالعات برنامه درسی دانشگاه تربیت مدرس:

دکتر روح الله آقاصالح، استادیار مدرسه تعلیم و تربیت دانشگاه ایالتی هامبولت – کالیفرنیا:

اطلاعات تکمیلی:

گفتگوی ضبط شده با مؤلفان:

https://humboldtstate.zoom.us/rec/play/xne6NKk7R0lQGqqtzzQ6ewRivg6yhEIeUY_wYeqO9K7N593m1m9Cnj08MrP7E-4JNg6sHMNdgeSkia6b.3PXbUmSBmlBbeWgL?continueMode=true&_x_zm_rtaid=cnJ0yu7rTQmh63YaEEvwqw.1637088500778.5a09345db7bfb533fe0516d3117c162f&_x_zm_rhtaid=876

درباره AERA:

https://www.aera.net/About-AERA/Who-We-Are

https://www.aera.net/About-AERA/Member-Constituents/SIGs/SIG-Directory/First/H/Last/Q

https://www.aera.net/About-AERA/Member-Constituents/Divisions