نوشته‌ها

Dawson & Lee. (2018). Drama-Based Pedagogy. intellect Bristol, UK / Chicago, USA.

 • نمایش
 • پداگوژی
 • برنامه درسی
 • گفتگو
 • روایت
 • زیباشناسی

دریافت فایل الکترونیکی کتاب:

پداگوژی نمایش محور (داوسون و لی، 2018)

دکتر بهارک اعظمی، دکتری مطالعات برنامه درسی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر:

https://t.me/rics_mmm1959/2097

Uhrmacher, P. B., & Matthews, J. (2005). Intricate palette: Working the ideas of Elliot Eisner. Prentice Hall.

 • فصل ۶: اهمیت هنرمند بودن: تأملاتی در مورد الیوت آیزنر
 • فصل ۷: نقادی آموزشی، آموزش موزه ای، و منتقدان مبتدی
 • فصل ۸: آیزنر در بریتانیا
 • فصل ۹: اندیشه آیزنر از دیدگاه یک مربی موسیقی

پیشینه بحث:

پالت رنگارنگ: کاربست اندیشه های الیوت آیزنر (اورماخر و متیوز، ۲۰۰۵) – دکتر محمود مهرمحمدی (mehrmohammadi.ir)

پالت رنگارنگ

آمنه صدر، دکتری مطالعات برنامه درسی دانشگاه خوارزمی، مدرس دانشگاه فرهنگیان:

بخش اول (فصل ۶ و ۷)

بخش دوم (فصل ۸ و ۹)

زری آقاجانی، دانشجوی دکتری مطالعات برنامه درسی دانشگاه آزاد اسلامی:

Lewis, L., & Chandley, N. (Eds.). (2012). Philosophy for children through the secondary curriculum. Bloomsbury Publishing.

 • فبک در تاریخ
 • فبک در جغرافیا
 • فبک در هنر
 • فبک در موسیقی
 • تاریخ فبک
 • مهارتها و مفاهیم فلسفی تاریخ
 • یادگیری کاوشگرانه
 • کاوشگری فلسفی
 • مفاهیم زیباشناختی
 • موسیقی مدرسه

دریافت فایل دیجیتال کتاب:

پیشینه بحث:

بخش اول: فلسفه برای کودکان در برنامه درسی متوسطه (لویز و چندلی، ۲۰۱۲) – دکتر محمود مهرمحمدی (mehrmohammadi.ir)

بخش دوم: فلسفه برای کودکان در برنامه درسی متوسطه (لویز و چندلی، ۲۰۱۲) – بخش دوم (mehrmohammadi.ir)

بخش سوم: فلسفه برای کودکان در برنامه درسی متوسطه (لویز و چندلی، ۲۰۱۲) – بخش سوم – دکتر محمود مهرمحمدی (mehrmohammadi.ir)

فلسفه برای کودکان در برنامه درسی متوسطه (لویز و چندلی، 2012) - بخش چهارم

دکتر یحیی قائدی، دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی، پیشگام و تسهیلگر فلسفه برای کودکان:

فصل ۹: فبک در تاریخ

دکتر مریم پورآقا، دانش آموخته فلسفه تعلیم و تربیت، مشاور فلسفی و مدرس دانشگاه، تسهیلگر فلسفه برای کودکان:

فصل ۱۰: فبک در جغرافیا

سحرناز برنگی، دانشجوی دکترای فلسفه هنر دانشگاه آزاد تهران شمال، تسهیلگر فلسفه برای کودکان:

فصل ۱۱: فبک در هنر

فصل ۱۲: فبک در موسیقی

آزادی برای تغییر (فولن، ۲۰۱۵)
نظریه بیلدونگ – از فون هومبولت تا کلافکی و فراتر از آن (فوس‌ترام و آیلکز، ۲۰۲۰)
تحول در یادگیری با کاربست فناوری‌های جدید (مالوی و همکاران، ۲۰۱۷)
۱ ۲ ۲۳

مقاله «فهم زیباشناسانه از ماهیت علم و پیامدهای آن برای تربیت علمی» منتشر شد

پدیدآورندگان: موسی توماج ایری، محمود مهرمحمدی

دریافت فایل مقاله: