نوشته‌ها

 • طراحی برنامه درسی
 • فناوری های یادگیری
 • آموزش عالی
 • فناوری های وب ۲ ۰
 • شبکه های یادگیری مجازی
 • آموزش باز
 • آکو
 • یادگیری مشارکتی مجازی
 • یادگیری مبتنی بر پژوهش
 • یادگیری شخصی سازی شده
 • آموزش مبتنی بر شایستگی
 • طراحی آموزشی
 • یادگیری تجربی
 • تدریس متقابل
 • یادگیری ترکیبی
 • آزمایشگاه دیجیتال
 • تفکر بالینی
 • دانش رویه ای
 • حل مسئله
 • شبیه سازی
 • همسویی برنامه درسی
 • تغییر سازمانی
 • نوسازی برنامه درسی

الگوهای برنامه درسی برای قرن ۲۱: کاربرد فناوری های یادگیری در آموزش عالی (ماری گاسپر و دیرک اینفنت‌هیلر، ۲۰۱۴)

دریافت فایل الکترونیکی کتاب:

آسیه آل مراد، دکتری مطالعات برنامه درسی، دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت عتف:

بخش ۱

https://t.me/rics_mmm1959/2140

بخش ۲

https://t.me/rics_mmm1959/2141

بخش ۲-۲

https://t.me/rics_mmm1959/2142

فهیمه حمدی، دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی:

بخش ۳-۱

https://t.me/rics_mmm1959/2143

بخش ۳-۲

https://t.me/rics_mmm1959/2144

بخش ۴

https://t.me/rics_mmm1959/2145

Cheng-Yu Hung (2021). The revival of the process model in curriculum design: changes and challenges in the new taiwanese citizenship curriculum. JOURNAL OF CURRICULUM STUDIES.

 • مدل فرایندی
 • مدل محصول محور
 • پرکتیکال
 • شوآب
 • مطالعات اجتماعی
 • طراحی برنامه درسی
 • عاملیت معلم

دریافت فایل الکترونیکی مقاله:

احیای الگوی فرایندی در طراحی برنامه‌درسی

دکتر محمود مهرمحمدی، دکتری مطالعات برنامه درسی، استاد دانشگاه تربیت مدرس:

شنیدن فایل صوتی در تلگرام:

https://t.me/rics_mmm1959/2054