نوشته‌ها

Hattie, J. (2023). Visible learning: The sequel: A synthesis of over 2,100 meta-analyses relating to achievement. Taylor & Francis.

  • فراتحلیل
  • فرا فراتحلیل
  • سنتز فراتحلیل ها
  • یادگیری مرئی
  • جان هتی
  • مایکل اسکریون
  • ارزشیابی
  • عوامل اثرگذار بر عملکرد تحصیلی
  • بهسازی مدارس

دریافت فایل الکترونیکی کتاب:

https://t.me/rics_mmm1959/2256

یادگیری مرئی: ادامه راه؛ سنتز بیش از 2100 فراتحلیل در ارتباط با موفقیت تحصیلی. (هتی، 2023)

ابراهیم طلایی، دکتری تعلیم و تربیت، دانشیار مطالعات برنامه درسی دانشگاه تربیت مدرس:

https://t.me/rics_mmm1959/2255