نوشته‌ها

Lewis, L., & Chandley, N. (Eds.). (2012). Philosophy for children through the secondary curriculum. Bloomsbury Publishing.

محمد فاقدی، دانشجوی دکترای فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی، تسهیلگر فلسفه برای کودکان:

فصل ۱۳: فبک در نمایش

دکتر مریم پورآقا، دانش آموخته فلسفه تعلیم و تربیت، مشاور فلسفی و مدرس دانشگاه، تسهیلگر فلسفه برای کودکان:

فصل ۱۴: فبک در تربیت بدنی و ورزش مدرسه

دکتر امیر مرادی، دانش آموخته فلسفه تعلیم و تربیت، استادیار دانشگاه خوارزمی، تسهیلگر فلسفه برای کودکان:

فصل ۱۵: فبک در فاوا

دکتر یحیی قائدی، دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی، پیشگام و تسهیلگر فلسفه برای کودکان:

ضمیمه: خلاصه ای از تاریخ فبک و ساپره

Lewis, L., & Chandley, N. (Eds.). (2012). Philosophy for children through the secondary curriculum. Bloomsbury Publishing.

 • فبک در انگلیسی
 • فبک در ادبیات انگلیسی
 • فبک در ریاضیات
 • فبک در علوم

دریافت فایل دیجیتال کتاب:

پیشینه بحث:

بخش اول: فلسفه برای کودکان در برنامه درسی متوسطه (لویز و چندلی، ۲۰۱۲) – دکتر محمود مهرمحمدی (mehrmohammadi.ir)

فلسفه برای کودکان در برنامه درسی متوسطه (لویز و چندلی، 2012)

دکتر یحیی قائدی، دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی، پیشگام و تسهیلگر فلسفه برای کودکان:

فصل ۳: فبک در انگلیسی

دکتر ملیحه خسروی، استادیار مطالعات برنامه درسی و مدیر گروه علوم تربیتی موسسه آموزش عالی شمس گنبد کاووس:

فصل ۴: فبک در ادبیات انگلیسی

دکتر محسن کردلو، آموزگار و مدرس دانشگاه فرهنگیان، تسهیلگر فلسفه برای کودکان:

فصل ۵: فبک در ریاضیات

دکتر کاوه رستمی، دانش آموخته فلسفه تعلیم و تربیت از دانشگاه علامه طباطبائی، تسهیلگر فلسفه برای کودکان:

فصل ۶: فبک در علوم

Lewis, L., & Chandley, N. (Eds.). (2012). Philosophy for children through the secondary curriculum. Bloomsbury Publishing.

 • مقدمه ای بر فلسفه برای کودکان
 • کار با مفاهیم
 • فبک در تفکر نقادانه
 • مهارت های زندگی
 • ساخت و سازگرایی اجتماعی
 • نظریه سوال محوری
 • فرابرنامه درسی
 • تفکر نقادانه
 • استدلال ورزی
 • مغالطه

دریافت فایل دیجیتال کتاب:

فلسفه برای کودکان در برنامه درسی متوسطه (لویز و چندلی، 2012)

دکتر محمود مهرمحمدی، استاد مطالعات برنامه درسی دانشگاه تربیت مدرس:

دکتر یحیی قائدی، دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی، پیشگام و تسهیلگر فلسفه برای کودکان:

مرور کلی کتاب

مقدمه ای بر فلسفه برای کودکان

فصل ۱: کار با مفاهیم

دکتر حسین بیات، دانش آموخته فلسفه علم، رئیس خانه دوستان آشنا، تسهیلگر تفکر انتقادی و فلسفه برای کودکان:

فصل ۲: فبک در تفکر نقادانه