نوشته‌ها

Lewis, L., & Chandley, N. (Eds.). (2012). Philosophy for children through the secondary curriculum. Bloomsbury Publishing.

محمد فاقدی، دانشجوی دکترای فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی، تسهیلگر فلسفه برای کودکان:

فصل ۱۳: فبک در نمایش

دکتر مریم پورآقا، دانش آموخته فلسفه تعلیم و تربیت، مشاور فلسفی و مدرس دانشگاه، تسهیلگر فلسفه برای کودکان:

فصل ۱۴: فبک در تربیت بدنی و ورزش مدرسه

دکتر امیر مرادی، دانش آموخته فلسفه تعلیم و تربیت، استادیار دانشگاه خوارزمی، تسهیلگر فلسفه برای کودکان:

فصل ۱۵: فبک در فاوا

دکتر یحیی قائدی، دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی، پیشگام و تسهیلگر فلسفه برای کودکان:

ضمیمه: خلاصه ای از تاریخ فبک و ساپره