نوشته‌ها

Paraskeva, J. M. (2021). Curriculum and the generation of utopia: Interrogating the current state of critical curriculum theory. Routledge.

 • بازجویی از وضعیت کنونی نظریه انتقادی برنامه درسی
 • انسان‌گرایی پس‌رونده
 • مقاومت در مقابل هستی‌شناسی های جدید
 • تاریخچه نظریه انتقادی
 • نسل مدینه‌فاضله
 • رجعت به موقعیت‌های اولیه برنامه‌درسی
 • نواستعمارگرایی و استعمارزدایی
 • برنامه درسی و نسل مدینه فاضله

  دکتر محمود مهرمحمدی، استاد مطالعات برنامه درسی دانشگاه تربیت مدرس:

  دکتر مصطفی قادری، دانشیار مطالعات برنامه درسی دانشگاه علامه طباطبائی: