نوشته‌ها

Tröhler, D. (Ed.). (2023). Education, Curriculum and Nation-building: Contributions of Comparative Education to the Understanding of Nations and Nationalism. Taylor & Francis.

 • ملت سازی
 • ملی گرایی
 • ملت
 • جهان گرایی
 • آموزش
 • برنامه درسی

دریافت فایل الکترونیکی کتاب:

https://t.me/rics_mmm1959/2298

محمود مهرمحمدی، دکتری مطالعات برنامه درسی، استاد دانشگاه تربیت مدرس:

https://t.me/rics_mmm1959/2296

علیرضا صادقی، دکتری مطالعات برنامه درسی، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی:

https://t.me/rics_mmm1959/2297

Tröhler, D. (Ed.). (2023). Education, Curriculum and Nation-building: Contributions of Comparative Education to the Understanding of Nations and Nationalism. Taylor & Francis.

 • برنامه درسی
 • دولت ملت
 • ملی گرایی
 • هویت ملی
 • آموزش و پرورش تطبیقی

دریافت فایل الکترونیکی کتاب:

https://t.me/rics_mmm1959/2244

آموزش، برنامه درسی و ساخت ملت: مشارکت آموزش و پرورش تطبیقی در ادراک ملت ها و ملی گرایی (ترولر، 2023)

عباس معدن دار آرانی، دکتری آموزش و پرورش تطبیقی، استادیار دانشگاه لرستان، دبیر روابط بین المللی انجمن آموزش و پرورش تطبیقی ایران:

https://t.me/rics_mmm1959/2243