نوشته‌ها

منبع ‌شناسی مطالعات برنامه درسی (ریکز) به صورت آنلاین برگزار می کند:

نظرسنجی ریکز

لینک مشارکت:
🔗 ۱: yun.ir/5hmga1

🔗 ۲: https://forms.gle/9AbuY2GmrToQzTx97

🔗 ۳: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZWilODVxq5GKyQg5CFlgN3Pm42eLbN9-UADMWuHJueF0i9g/viewform?usp=sf_link

📣 📣📣 لطفاً این پست را برای دوستان خود ارسال کنید.