نوشته‌ها

O’Connor, K. (2022). Unbundling the University Curriculum: MOOCs, Online Program Management and the Knowledge Question. Springer Nature.

 • موک ها
 • آموزش عالی
 • دوره های باز آنلاین گسترده
 • آموزش از راه دور
 • نظریه های یادگیری
 • برنامه درسی

دریافت فایل الکترونیکی کتاب:

https://t.me/rics_mmm1959/2226

اوکانر (2022). بازکردن برنامه‌درسی دانشگاهی.

علی نوری، دکتری مطالعات برنامه درسی، دانشیار دانشگاه ملایر:

https://t.me/rics_mmm1959/2224

فرهاد سراجی، دکتری مطالعات برنامه درسی، استاد دانشگاه بوعلی سینا:

https://t.me/rics_mmm1959/2225

Maloy, R. W., Verock, R. E. A., Edwards, S. A., & Woolf, B. P. (2017). Transforming Learning With New Technologies. Pearson.

 • سواد دیجیتال
 • تفکر تاریخی
 • ماشین تدریس
 • هوش مصنوعی
 • شبکه های عصبی
 • نظریه های یادگیری
 • فناوری های نوین
 • برنامه درسی و تکنولوژی
 • تدریس مجازی
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات

دریافت فایل الکترونیکی کتاب:

تحول در یادگیری با کاربست فناوری‌های جدید (مالوی و همکاران، 2017)

علی نوری، دکتری مطالعات برنامه درسی، دانشیار دانشگاه ملایر:

https://t.me/rics_mmm1959/2114

راضیه جلیلی، دکتری مطالعات برنامه درسی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی:

https://t.me/rics_mmm1959/2115