نوشته‌ها

Clandinin, D. J., & Husu, J. (Eds.). (2017). The SAGE handbook of research on teacher education. Sage.

 • STEM
 • شکل دهی سیاسی تربیت معلم
 • تربیت معلم مدرسه محور
 • تربیت معلم دانشگاه محور
 • اصلاح برنامه درسی
 • هنرهای خلاق
 • آموزش و یادگیری در/از طریق هنر
 • هنر در آموزش قبل و حین خدمت معلمان
 • تربیت دینی
 • معلم دینی
 • نظریه تنوع
 • تربیت دینی انتقادی

سایر بخش های کتاب:

دستنامه سیج در باب پژوهش درباره تربیت معلم. کلاندینین و هوسو (۲۰۱۷) – دکتر محمود مهرمحمدی (mehrmohammadi.ir)

دستنامه سیج در باب پژوهش درباره تربیت معلم. کلاندینین و هوسو (۲۰۱۷) – بخش سوم (mehrmohammadi.ir)

دستنامه سیج در باب پژوهش درباره تربیت معلم. کلاندینین و هوسو (۲۰۱۷) – بخش چهارم (mehrmohammadi.ir)

کلاندینین و هوسو (2017). دستنامه سیج در باب پژوهش درباره تربیت معلم

دریافت فایل الکترونیکی کتاب:

زهرا نیکنام، دکتری مطالعات برنامه درسی، استادیار دانشگاه خوارزمی:

https://t.me/rics_mmm1959/2156

حسن علی گرمابی، دکتری مطالعات برنامه درسی، مدرس دانشگاه فرهنگیان:

https://t.me/rics_mmm1959/2157

محمود سعیدی رضوانی، دکتری مطالعات برنامه درسی، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد:

https://t.me/rics_mmm1959/2158

Cuthbert, A. S., & Standish, A. (Eds.). (2021). What Should Schools Teach?: Disciplines, subjects and the pursuit of truth. UCL Press.

 • مقدمه و معرفی پروژه
 • فصل ۲: موضوعات درسی
 • فصل ۳: ادبیات انگلیسی
 • فصل ۴: هنر
 • فصل ۵: نمایشنامه

پیشینه بحث:

مدارس چه چیزی باید آموزش دهند؟ (کاثبرت و استندیس، ۲۰۲۱) – دکتر محمود مهرمحمدی (mehrmohammadi.ir)

دریافت فایل الکترونیکی کتاب:

مدارس چه چیزی باید آموزش دهند؟: رشته ها ، موضوعات درسی و جستجوی حقیقت (کاثبرت و استندیش، 2021)

ابراهیم طلائی، دکتری تعلیم و تربیت – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس:

نجمه دری، دکتری زبان و ادبیات فارسی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس:

مینو آیت اللهی، دکتری برنامه درسی – رئیس گروه فرهنگ و هنر در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی:

رحمت الله امینی، دکتری پژوهش هنر – استادیار دانشگاه تهران:

اسماعیل نجار، دکتری ادبیات نمایشی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس:

Uhrmacher, P. B., & Matthews, J. (2005). Intricate palette: Working the ideas of Elliot Eisner. Prentice Hall.

 • فصل ۶: اهمیت هنرمند بودن: تأملاتی در مورد الیوت آیزنر
 • فصل ۷: نقادی آموزشی، آموزش موزه ای، و منتقدان مبتدی
 • فصل ۸: آیزنر در بریتانیا
 • فصل ۹: اندیشه آیزنر از دیدگاه یک مربی موسیقی

پیشینه بحث:

پالت رنگارنگ: کاربست اندیشه های الیوت آیزنر (اورماخر و متیوز، ۲۰۰۵) – دکتر محمود مهرمحمدی (mehrmohammadi.ir)

پالت رنگارنگ

آمنه صدر، دکتری مطالعات برنامه درسی دانشگاه خوارزمی، مدرس دانشگاه فرهنگیان:

بخش اول (فصل ۶ و ۷)

بخش دوم (فصل ۸ و ۹)

زری آقاجانی، دانشجوی دکتری مطالعات برنامه درسی دانشگاه آزاد اسلامی: