نوشته‌ها

Okada, A. & Bamkin, S. (2022). Japan’s School Curriculum for The 2020s: Politics, Policy, and Pedagogy (Vol. 67). Springer Nature

  • برنامه درسی ملی
  • ژاپن
  • یادگیری فعال
  • محتوای جدید
  • تصمیمات پاندولی
  • جامعه دانش بنیان
  • سیاست آموزش زبان انگلیسی

دریافت فایل الکترونیکی کتاب:

https://t.me/rics_mmm1959/2208


پیشگفتار:

محمود مهرمحمدی، دکتری مطالعات برنامه درسی، استاد دانشگاه تربیت مدرس:

https://t.me/rics_mmm1959/2204

فصل اول:

https://t.me/rics_mmm1959/2205


فصل دوم:

سید محمد حسینی، دکتری مطالعات برنامه درسی، پژوهشگر مطالعات آموزش و پرورش:

https://t.me/rics_mmm1959/2206


فصل سوم:

مرضیه دهقانی، دکتری مطالعات برنامه درسی، دانشیار دانشگاه تهران:

https://t.me/rics_mmm1959/2207

اوکادا و بامکین (2022). برنامه‌درسی مدارس ژاپن برای دهه 2020: سیاستها، خط مشی و آموزش.


فصل ششم:

غلامرضا کیانی، دکتری آموزش زبان انگلیسی، استاد دانشگاه تربیت مدرس:

https://t.me/rics_mmm1959/2208


فصل هشتم:

محمود امانی طهرانی، دکتری مطالعات برنامه درسی، پژوهشگر حوزه آموزش علوم

https://t.me/rics_mmm1959/2211


فصل دهم:

آیدین مهدیزاده، دکتری مطالعات برنامه درسی، پژوهشگر حوزه آموزش هنر

https://t.me/rics_mmm1959/2213

اوکادا و بامکین (2022). برنامه‌درسی مدارس ژاپن برای دهه 2020: سیاستها، خط مشی و آموزش.

فصل چهارم:

صغری ملکی، دکتری مطالعات برنامه درسی، مدرس دانشگاه فرهنگیان:

https://t.me/rics_mmm1959/2217


فصل پنجم:

مهدی نامداری پژمان، دکتری مدیریت آموزشی، پژوهشگر حوزه آموزش و تربیت معلم:

https://t.me/rics_mmm1959/2218


فصل هفتم:

محمد آرمند، دکتری مطالعات برنامه درسی، دانشیار سازمان سمت:

https://t.me/rics_mmm1959/2219

Wyse, D., Hayward, L., & Pandya, J. (Eds.). (2016). The SAGE handbook of curriculum, pedagogy and assessment. Sage.

فصل ۵۷: مقایسه و کشورها

فصل ۵۸: تاثیرات سنجش جهانی شده بر برنامه های درسی محلی: آنچه معلمان ژاپنی با آن روبرو هستند و چگونه آنها را به چالش می‌کشند

فصل ۵۹: فراز و فرود استقلال برنامه های درسی: تعادل بین آزادی محلی و تجویز ملی در برنامه های درسی

پیشینه بحث: بخش اول: http://mehrmohammadi.ir/rics97/

بخش دوم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_2/

بخش سوم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_3/

بخش چهارم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_4/

بخش پنجم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_5/

بخش ششم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_6/

بخش هفتم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_7/

بخش هشتم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_8/

بخش نهم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_9/

بخش دهم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_10/

بخش یازدهم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_11/

بخش دوازدهم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_12/

بخش سیزدهم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_13/

فصل ۵۷:

سخنان یحیی صفری، دکترای مطالعات برنامه درسی، استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه:

https://t.me/rics_mmm1959/1558

سخنان سیدعلی خالقی نژاد، دکترای مطالعات برنامه درسی، پژوهشگر پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش:

https://t.me/rics_mmm1959/1559

فصل ۵۸:

سخنان یحیی صفری، دکترای مطالعات برنامه درسی، استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه:

https://t.me/rics_mmm1959/1561

سخنان مرتضی کرمی، دکترای مطالعات برنامه درسی، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد:

https://t.me/rics_mmm1959/1562

فصل ۵۹:

سخنان حسین مومنی مهموئی، دکترای مطالعات برنامه درسی، دانشیار دانشگاه آزاد واحد تربت حیدریه:

https://t.me/rics_mmm1959/1564

سخنان رحمت الله خسروی، دکترای مطالعات برنامه درسی، استادیار دانشگاه فرهنگیان:

https://t.me/rics_mmm1959/1565