نوشته‌ها

Lewis, L., & Chandley, N. (Eds.). (2012). Philosophy for children through the secondary curriculum. Bloomsbury Publishing.

 • فبک در تاریخ
 • فبک در جغرافیا
 • فبک در هنر
 • فبک در موسیقی
 • تاریخ فبک
 • مهارتها و مفاهیم فلسفی تاریخ
 • یادگیری کاوشگرانه
 • کاوشگری فلسفی
 • مفاهیم زیباشناختی
 • موسیقی مدرسه

دریافت فایل دیجیتال کتاب:

پیشینه بحث:

بخش اول: فلسفه برای کودکان در برنامه درسی متوسطه (لویز و چندلی، ۲۰۱۲) – دکتر محمود مهرمحمدی (mehrmohammadi.ir)

بخش دوم: فلسفه برای کودکان در برنامه درسی متوسطه (لویز و چندلی، ۲۰۱۲) – بخش دوم (mehrmohammadi.ir)

بخش سوم: فلسفه برای کودکان در برنامه درسی متوسطه (لویز و چندلی، ۲۰۱۲) – بخش سوم – دکتر محمود مهرمحمدی (mehrmohammadi.ir)

فلسفه برای کودکان در برنامه درسی متوسطه (لویز و چندلی، 2012) - بخش چهارم

دکتر یحیی قائدی، دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی، پیشگام و تسهیلگر فلسفه برای کودکان:

فصل ۹: فبک در تاریخ

دکتر مریم پورآقا، دانش آموخته فلسفه تعلیم و تربیت، مشاور فلسفی و مدرس دانشگاه، تسهیلگر فلسفه برای کودکان:

فصل ۱۰: فبک در جغرافیا

سحرناز برنگی، دانشجوی دکترای فلسفه هنر دانشگاه آزاد تهران شمال، تسهیلگر فلسفه برای کودکان:

فصل ۱۱: فبک در هنر

فصل ۱۲: فبک در موسیقی

برنامه درسی و نسل مدینه فاضله: بازجویی از وضعیت کنونی نظریه برنامه درسی انتقادی (پاراسکوا، ۲۰۲۱)
دانش، محتوا، برنامه درسی و دایدکتیک: فراسوی واقع گرایی اجتماعی – بازخوانی
فلسفه برای کودکان در برنامه درسی متوسطه (لویز و چندلی، ۲۰۱۲) – بخش پنجم
فلسفه برای کودکان در برنامه درسی متوسطه (لویز و چندلی، ۲۰۱۲) – بخش چهارم
فلسفه برای کودکان در برنامه درسی متوسطه (لویز و چندلی، ۲۰۱۲) – بخش سوم
فلسفه برای کودکان در برنامه درسی متوسطه (لویز و چندلی، ۲۰۱۲) – بخش دوم
فلسفه برای کودکان در برنامه درسی متوسطه (لویز و چندلی، ۲۰۱۲)
تأملات دانشوران برنامه درسی درباره قلمرو برنامه درسی (وان و نونیز، ۲۰۲۰)
آموزش و پرورش عمومی و استثنایی متفاوتند (و باید باشند) (زیگموند و کلو، ۲۰۱۷)
۱ ۲ ۲۰

Lewis, L., & Chandley, N. (Eds.). (2012). Philosophy for children through the secondary curriculum. Bloomsbury Publishing.

 • فبک در تربیت دینی
 • فبک در پرورش سلامت فردی و اجتماعی
 • پرسشهای وجودی
 • کاوشگری فلسفی
 • ارزیابی
 • تفسیر
 • بسترسازی
 • پرورش سلامت اقتصادی فردی و اجتماعی

دریافت فایل دیجیتال کتاب:

پیشینه بحث:

بخش اول: فلسفه برای کودکان در برنامه درسی متوسطه (لویز و چندلی، ۲۰۱۲) – دکتر محمود مهرمحمدی (mehrmohammadi.ir)

بخش دوم: فلسفه برای کودکان در برنامه درسی متوسطه (لویز و چندلی، ۲۰۱۲) – بخش دوم (mehrmohammadi.ir)

فلسفه برای کودکان در برنامه درسی متوسطه (لویز و چندلی، 2012) - بخش سوم

دکتر نفیسه احمدوند، دانش آموخته کلام، مدرس دانشگاه فرهنگیان، پژوهشگر و تسهیلگر فلسفه برای کودکان:

فصل ۷: فبک در تربیت دینی

دکتر یحیی قائدی، دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی، پیشگام و تسهیلگر فلسفه برای کودکان:

فصل ۸: فبک در پرورش سلامت فردی و اجتماعی

برنامه درسی و نسل مدینه فاضله: بازجویی از وضعیت کنونی نظریه برنامه درسی انتقادی (پاراسکوا، ۲۰۲۱)
دانش، محتوا، برنامه درسی و دایدکتیک: فراسوی واقع گرایی اجتماعی – بازخوانی
فلسفه برای کودکان در برنامه درسی متوسطه (لویز و چندلی، ۲۰۱۲) – بخش پنجم
فلسفه برای کودکان در برنامه درسی متوسطه (لویز و چندلی، ۲۰۱۲) – بخش چهارم
فلسفه برای کودکان در برنامه درسی متوسطه (لویز و چندلی، ۲۰۱۲) – بخش سوم
فلسفه برای کودکان در برنامه درسی متوسطه (لویز و چندلی، ۲۰۱۲) – بخش دوم
فلسفه برای کودکان در برنامه درسی متوسطه (لویز و چندلی، ۲۰۱۲)
تأملات دانشوران برنامه درسی درباره قلمرو برنامه درسی (وان و نونیز، ۲۰۲۰)
آموزش و پرورش عمومی و استثنایی متفاوتند (و باید باشند) (زیگموند و کلو، ۲۰۱۷)
۱ ۲ ۲۰