نوشته‌ها

Dawson & Lee. (2018). Drama-Based Pedagogy. intellect Bristol, UK / Chicago, USA.

 • ماهیت و راهبردهای پداگوژی نمایش محور
 • فعالسازی گفتگو
 • بازی تئاتر به عنوان استعاره
 • عملکرد تصویر
 • عملکرد نقش

دریافت فایل الکترونیکی کتاب:

پداگوژی نمایش محور (داوسون و لی، 2018)

دکتر بهارک اعظمی، دکتری مطالعات برنامه درسی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر:

https://t.me/rics_mmm1959/2105

Dawson & Lee. (2018). Drama-Based Pedagogy. intellect Bristol, UK / Chicago, USA.

 • ماهیت و راهبردهای پداگوژی نمایش محور
 • فعالسازی گفتگو
 • بازی تئاتر به عنوان استعاره
 • عملکرد تصویر
 • عملکرد نقش

دریافت فایل الکترونیکی کتاب:

پداگوژی نمایش محور (داوسون و لی، 2018)

دکتر بهارک اعظمی، دکتری مطالعات برنامه درسی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر:

https://t.me/rics_mmm1959/2101

Dawson & Lee. (2018). Drama-Based Pedagogy. intellect Bristol, UK / Chicago, USA.

 • نمایش
 • پداگوژی
 • برنامه درسی
 • گفتگو
 • روایت
 • زیباشناسی

دریافت فایل الکترونیکی کتاب:

پداگوژی نمایش محور (داوسون و لی، 2018)

دکتر بهارک اعظمی، دکتری مطالعات برنامه درسی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر:

https://t.me/rics_mmm1959/2097

Lewis, L., & Chandley, N. (Eds.). (2012). Philosophy for children through the secondary curriculum. Bloomsbury Publishing.

 • فبک در انگلیسی
 • فبک در ادبیات انگلیسی
 • فبک در ریاضیات
 • فبک در علوم

دریافت فایل دیجیتال کتاب:

پیشینه بحث:

بخش اول: فلسفه برای کودکان در برنامه درسی متوسطه (لویز و چندلی، ۲۰۱۲) – دکتر محمود مهرمحمدی (mehrmohammadi.ir)

فلسفه برای کودکان در برنامه درسی متوسطه (لویز و چندلی، 2012)

دکتر یحیی قائدی، دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی، پیشگام و تسهیلگر فلسفه برای کودکان:

فصل ۳: فبک در انگلیسی

دکتر ملیحه خسروی، استادیار مطالعات برنامه درسی و مدیر گروه علوم تربیتی موسسه آموزش عالی شمس گنبد کاووس:

فصل ۴: فبک در ادبیات انگلیسی

دکتر محسن کردلو، آموزگار و مدرس دانشگاه فرهنگیان، تسهیلگر فلسفه برای کودکان:

فصل ۵: فبک در ریاضیات

دکتر کاوه رستمی، دانش آموخته فلسفه تعلیم و تربیت از دانشگاه علامه طباطبائی، تسهیلگر فلسفه برای کودکان:

فصل ۶: فبک در علوم