نوشته‌ها

معلمان و منابع خوب و خواندنی در ریکز

آدرس صفحه اینستاگرام:

Faslemehr.ir (@faslemehr.ir) • Instagram photos and videos

Fullan M., Quinn, J., & McEachen, J. (2018). Deep learning: Engage the world change the world. Corwin Press

  • یادگیری عمیق و ضرورت توجه به آن
  • چارچوب یادگیری عمیق
  • آینده متزلزل
  • یادگیری معطوف به آینده
  • آموزش و پرورش پاسخگو
  • اجرا و تغییر برنامه درسی

دریافت فایل الکترونیک کتاب:

یادگیری عمیق

دکتر محمود مهرمحمدی، استاد مطالعات برنامه درسی دانشگاه تربیت مدرس:

نکات مقدماتی

دکتر نرگس کشتی آرای، دانشیار مطالعات برنامه درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان):

فصل ۱

فصول ۲ و ۳

فصول ۴ و ۵

دکتر مریم ضیائی، دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، شاغل در آموزش و پرورش:

فصل ۶

فصول ۷ و ۸

فصول ۹ و ۱۰

منبع تکمیلی:

Quinn, J., McEAchen, J., Fullan, M., Gardner, M., & Drummy, M. (2020). Dive into deep learning: Tools for engagement. Corwin Press