نوشته‌ها

Uhrmacher, P. B., & Matthews, J. (2005). Intricate palette: Working the ideas of Elliot Eisner. Prentice Hall.

🔹Chapter1:Building His Palette of Scholarship: A Biographical Sketch of Elliot Eisner
🔹Chapter2:Sensibility and Imagination:Curriculum Contributions of Elliot W. Eisner
🔹Chapter3:The Mind’s Eye
🔹 Chapter4:The Curriculum as a Mind-Altering Device
🔹 Chapter5: Standing on Elliot Eisner’s Shoulders

دریافت فایل دیجیتال کتاب:

پالت رنگارنگ: کاربست اندیشه های الیوت آیزنر (اورماخر و متیوز، 2005)

مقدمه:

دکتر محمود مهرمحمدی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر عظیمه سادات خاکباز، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان

دکتر انسی کرامتی، عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان مشهد

دکتر اعظم زرقانی، پژوهشگر آزاد

Deng, Z. (2020). Knowledge, content, curriculum and didaktik: Beyond social realism. Routledge.

  • نظریه دانش
  • برنامه درسی دانش بنیان
  • بیلدونگ
  • آموزش آزاد اندیشانه
  • نظریه محتوا

دانش، محتوا، برنامه درسی و دایدکتیک

دکتر محمود مهرمحمدی، استاد مطالعات برنامه درسی دانشگاه تربیت مدرس:

دکتر ابراهیم طلائی، دانشیار مطالعات برنامه درسی دانشگاه تربیت مدرس:

دکتر علی زند، دانش آموخته مطالعات برنامه درسی، معلم و پژوهشگر:

بازخوانی ارزیابانه‌ی یک پروژه در رشته‌ی مطالعات برنامه‌درسی: «ریکز» در ۴ سالگی
🔹 جمعه ، ۱۰ دیماه ۱۴۰۰ (تاریخ پیشین جلسه ۳ دی ماه بود که به علت مشکلات فنی، به تعویق افتاد).
🔹 ساعت: ۱۷:۳۰ الی ۱۹:۳۰
🔹 لینک حضور:
https://connect.modares.ac.ir/hum/

ریکز در 4 سالگی

اطلاعات بیشتر درباره ریکز:

درباره ریکز – دکتر محمود مهرمحمدی (mehrmohammadi.ir)

Lewis, L., & Chandley, N. (Eds.). (2012). Philosophy for children through the secondary curriculum. Bloomsbury Publishing.

محمد فاقدی، دانشجوی دکترای فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی، تسهیلگر فلسفه برای کودکان:

فصل ۱۳: فبک در نمایش

دکتر مریم پورآقا، دانش آموخته فلسفه تعلیم و تربیت، مشاور فلسفی و مدرس دانشگاه، تسهیلگر فلسفه برای کودکان:

فصل ۱۴: فبک در تربیت بدنی و ورزش مدرسه

دکتر امیر مرادی، دانش آموخته فلسفه تعلیم و تربیت، استادیار دانشگاه خوارزمی، تسهیلگر فلسفه برای کودکان:

فصل ۱۵: فبک در فاوا

دکتر یحیی قائدی، دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی، پیشگام و تسهیلگر فلسفه برای کودکان:

ضمیمه: خلاصه ای از تاریخ فبک و ساپره

مرور و بازخوانی
برنامه پروژه

Wyse, D., Hayward, L., & Pandya, J. (Eds.). (2016). The SAGE handbook of curriculum, pedagogy and assessment. Sage.

فصل ۲۴: «ارزش» رایانه و رایانش: به سوی یک ارزش شناسی جدید در فناوری آموزشی

فصل ۲۵: جغرافیا

فصل ۲۶: برنامه درسی تاریخ: یک تحلیل فرا آتلانتیک

فصل ۲۷: برنامه درسی زبان های جهان

فصل ۲۸: تربیت بدنی

فصل ۲۹: تربیت دینی

پیشینه بحث: بخش اول: http://mehrmohammadi.ir/rics97/

بخش دوم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_2/

بخش سوم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_3/

بخش چهارم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_4/

بخش پنجم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_5/

فصل ۲۴:

سخنان دکتر اسماعیل عظیمی، دکترای تکنولوژی آموزشی، استادیار دانشگاه تربیت مدرس:

سخنان دکتر نسرین محمدحسنی، دکترای تکنولوژی آموزشی، استادیار دانشگاه خوارزمی:

فصل ۲۵:

سخنان دکتر سیاوش شایان، دکترای جغرافیای طبیعی، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس:

فصل ۲۶:

سخنان دکتر جواد عباسی، دکترای تاریخ، دانشیار دانشگاه فردوسی:

فصل ۲۷:

سخنان دکتر محمد دادرس، دکترای فلسفه تعلیم و تربیت، استادیار دانشگاه تهران:

سخنان حمیدرضا ایرجی، دانشجوی دکتری مطالعات برنامه درسی دانشگاه تهران:

فصل ۲۸:

سخنان دکتر محمد جوادی پور، دکترای مطالعات برنامه درسی، دانشیار دانشگاه تهران:

سخنان زری آقاجانی، دانشجوی دکتری مطالعات برنامه درسی دانشگاه آزاد:

فصل ۲۹:

سخنان دکتر رحمت الله مرزوقی، دکترای مطالعات برنامه درسی، استاد دانشگاه شیراز:

سخنان دکتر سمیه رام، دکترای مطالعات برنامه درسی، استادیار دانشگاه فرهنگیان:

Wyse, D., Hayward, L., & Pandya, J. (Eds.). (2016). The SAGE handbook of curriculum, pedagogy and assessment. Sage.

فصل ۲۰: برنامه درسی و پداگوژی: آینده یادگیری حرفه ای معلم و توسعه تخصص انطباقی

فصل ۲۱: برنامه درسی و پداگوژی؛ معلمان به مثابه یادگیرندگان

فصل ۲۲: هنر تجسمی

فصل ۲۳: هنرهای نمایشی در یادگیری، برنامه درسی و فرهنگ

پیشینه بحث: بخش اول: http://mehrmohammadi.ir/rics97/

بخش دوم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_2/

بخش سوم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_3/

بخش چهارم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_4/

فصل ۲۰:

سخنان دکتر زهره عباباف، دکترای مطالعات برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان:

دکتر اعظم زرقانی، دکترای مطالعات برنامه درسی، مدرس دانشگاه امام رضا (ع):

فصل ۲۱:

دکتر اعظم زرقانی، دکترای مطالعات برنامه درسی، مدرس دانشگاه امام رضا (ع):

سخنان نسترن مالمیر، دانشجوی دکترای مطالعات برنامه درسی دانشگاه خوارزمی:

برنامه درسی و تئاتر: نظرگاهی ایرانی از یک هنرمند حرفه ای

سخنان استاد بهروز غریب پور، کارگردان تئاتر و سینما و استاد نمایش عروسکی:

فصل ۲۲:

سخنان دکتر آیدین مهدیزاده تهرانی، دکترای مطالعات برنامه درسی، مدرس دانشگاه علم و فرهنگ:

سخنان ایمان جواهری پور، دانشجوی دکترای مطالعات برنامه درسی دانشگاه خوارزمی:

فصل ۲۳:

سخنان دکتر آیدین مهدیزاده تهرانی، دکترای مطالعات برنامه درسی، مدرس دانشگاه علم و فرهنگ:

سخنان گلبرگ غریب پور، دانشجوی دکترای مطالعات برنامه درسی دانشگاه آزاد تهران مرکز:

Wyse, D., Hayward, L., & Pandya, J. (Eds.). (2016). The SAGE handbook of curriculum, pedagogy and assessment. Sage.

فصل ۱۵:قومیت و برنامه درسی

فصل ۱۶: جنسیت و برنامه درسی

فصل ۱۷: حقوق کودکان و صدای دانش آموز: فصل مشترک ها و پیامدهای آنها برای برنامه درسی و پداگوژی

فصل ۱۸: نقش یادگیری های غیررسمی بر برنامه درسی رسمی با تاکید بر نقش اینترنت و فناوری های دیجیتال

فصل ۱۹: برنامه درسی و رشد معلم

پیشینه بحث: بخش اول: http://mehrmohammadi.ir/rics97/

بخش دوم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_2/

بخش سوم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_3/

فصل ۱۵:

سخنان دکتر علیرضا صادقی، دکترای مطالعات برنامه درسی، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی:

سخنان نسرین لطفی، دانشجوی دکترای مطالعات برنامه درسی دانشگاه الزهراء:

فصل ۱۶:

سخنان دکتر زهرا رحیمی، دکترای مطالعات برنامه درسی، استادیار دانشگاه علامه طباطبائی:

سخنان دکتر سیده مریم حسینی، دکترای مطالعات برنامه درسی، استادیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی:

فصل ۱۷:

دکتر مرضیه کهندل، دکترای مطالعات برنامه درسی، مدرس دانشگاه فرهنگیان:

فصل ۱۸:

دکتر فرهاد سراجی، دکترای مطالعات برنامه درسی، دانشیار دانشگاه بوعلی همدان:

دکتر اسماعیل عظیمی، دکترای تکنولوژی آموزشی، استادیار دانشگاه تربیت مدرس:

فصل ۱۹:

سخنان دکتر انسی کرامتی، دکترای مطالعات برنامه درسی، استادیار دانشگاه فرهنگیان:

دکتر اعظم زرقانی، دکترای مطالعات برنامه درسی، مدرس دانشگاه امام رضا (ع):

Wyse, D., Hayward, L., & Pandya, J. (Eds.). (2016). The SAGE handbook of curriculum, pedagogy and assessment. Sage.

فصل دهم: پژوهش معلم (مدرس): درک تدریس از طریف پژوهش

فصل یازدهم: فرهنگ و پداگوژی(ها): (آنچه) از زمان الکساندر ۲۰۱۱ آموخته ایم

فصل دوازدهم: معلم و برنامه درسی: کاوشی در عاملیت زمان

فصل سیزدهم: آموزش فراگیر در مدارس دولتی: یادگیری برای تفکر و یادگیری برای باهم زیستن

فصل چهاردهم: کار برنامه درسی پنهان در غنای پسا استعماری

پیشینه بحث: بخش اول: http://mehrmohammadi.ir/rics97/

بخش دوم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_2/

فصل دهم:

سخنان دکتر مرضیه دهقانی، استادیار مطالعات برنامه درسی دانشگاه تهران:

سخنان دکتر آیدین مهدیزاده تهرانی، دکترای مطالعات برنامه درسی، مدرس دانشگاه علم و فرهنگ:

فصل یازدهم:

سخنان دکتر زهرا نیک نام، استادیار مطالعات برنامه درسی دانشگاه خوارزمی:

سخنان دکتر زهره عباباف، دکترای مطالعات برنامه درسی، استادیار دانشگاه فرهنگیان:

فصل دوازدهم:

سخنان دکتر فهیمه کشاورزی، دکترای مطالعات برنامه درسی دانشگاه شیراز:

سخنان دکتر سیده مریم حسینی، دکترای مطالعات برنامه درسی، استادیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی:

فصل سیزدهم:

سخنان دکتر سیده مریم حسینی، دکترای مطالعات برنامه درسی، استادیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی:

سخنان دکتر انسی کرامتی، دکترای مطالعات برنامه درسی، استادیار دانشگاه فرهنگیان:

فصل چهاردهم:

سخنان دکتر انسی کرامتی، دکترای مطالعات برنامه درسی، استادیار دانشگاه فرهنگیان:

سخنان دکتر سیده مریم حسینی، دکترای مطالعات برنامه درسی، استادیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی:

Wyse, D., Hayward, L., & Pandya, J. (Eds.). (2016). The SAGE handbook of curriculum, pedagogy and assessment. Sage.

فصل پنجم: دانش و برنامه درسی: یک رویکرد عملگرا

فصل ششم: دانش و برنامه درسی در جامعه شناسی دانش

فصل هفتم: دیداکتیک

فصل هشتم: علوم اعصاب تربیتی و یادگیری

فصل نهم: بازاندیشی تربیت کودک محور

پیشینه بحث: http://mehrmohammadi.ir/rics97/

پوستر

فصل پنجم:

سخنان دکتر زهرا نیک نام، استادیار مطالعات برنامه درسی دانشگاه خوارزمی:

سخنان دکتر علی زند، دکترای مطالعات برنامه درسی، معلم و پژوهشگر:

فصل ششم

سخنان دکتر علی خورسندی طاسکوه، دکترای آموزشی، استادیار دانشگاه علامه طباطبائی:

سخنان دکتر علی زند، دکترای مطالعات برنامه درسی، معلم و پژوهشگر:

فصل هفتم:

سخنان دکتر آیدین مهدیزاده تهرانی، دکترای مطالعات برنامه درسی، مدرس دانشگاه علم و فرهنگ:

فصل هشتم:

سخنان دکتر علی نوری، دکترای مطالعات برنامه درسی، دانشیار دانشگاه ملایر:

فصل نهم:

سخنان دکتر علی نوری، دکترای مطالعات برنامه درسی، دانشیار دانشگاه ملایر:

سخنان دکتر مرضیه دهقانی، استادیار مطالعات برنامه درسی دانشگاه تهران: