نوشته‌ها

Clandinin, D. J., & Husu, J. (Eds.). (2017). The SAGE handbook of research on teacher education. Sage.

 • STEM
 • شکل دهی سیاسی تربیت معلم
 • تربیت معلم مدرسه محور
 • تربیت معلم دانشگاه محور
 • اصلاح برنامه درسی
 • هنرهای خلاق
 • آموزش و یادگیری در/از طریق هنر
 • هنر در آموزش قبل و حین خدمت معلمان
 • تربیت دینی
 • معلم دینی
 • نظریه تنوع
 • تربیت دینی انتقادی

سایر بخش های کتاب:

دستنامه سیج در باب پژوهش درباره تربیت معلم. کلاندینین و هوسو (۲۰۱۷) – دکتر محمود مهرمحمدی (mehrmohammadi.ir)

دستنامه سیج در باب پژوهش درباره تربیت معلم. کلاندینین و هوسو (۲۰۱۷) – بخش سوم (mehrmohammadi.ir)

دستنامه سیج در باب پژوهش درباره تربیت معلم. کلاندینین و هوسو (۲۰۱۷) – بخش چهارم (mehrmohammadi.ir)

کلاندینین و هوسو (2017). دستنامه سیج در باب پژوهش درباره تربیت معلم

دریافت فایل الکترونیکی کتاب:

زهرا نیکنام، دکتری مطالعات برنامه درسی، استادیار دانشگاه خوارزمی:

https://t.me/rics_mmm1959/2156

حسن علی گرمابی، دکتری مطالعات برنامه درسی، مدرس دانشگاه فرهنگیان:

https://t.me/rics_mmm1959/2157

محمود سعیدی رضوانی، دکتری مطالعات برنامه درسی، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد:

https://t.me/rics_mmm1959/2158

Wyse, D., Hayward, L., & Pandya, J. (Eds.). (2016). The SAGE handbook of curriculum, pedagogy and assessment. Sage.

فصل ۳۹: برنامه درسی سوادآموزی: یک بررسی انتقادی

فصل ۴۰: سواد عددی در برنامه درسی، سرتاسر و فراتر از آن

فصل ۴۱: برنامه های درسی علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات (STEM) در ایالات متحده و سایر کشورها

فصل ۴۲: آمادگی فنی و حرفه‌ای برای همه: نقش آموزش شغلی و حرفه‌ای در ایالات متحده

پیشینه بحث: بخش اول: http://mehrmohammadi.ir/rics97/

بخش دوم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_2/

بخش سوم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_3/

بخش چهارم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_4/

بخش پنجم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_5/

بخش ششم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_6/

بخش هفتم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_7/

بخش هشتم: http://mehrmohammadi.ir/rics97_8/

فصل ۳۹:

سخنان دکتر محمد دادرس، دکترای فلسفه تعلیم و تربیت، استادیار دانشگاه تهران:

https://t.me/rics_mmm1959/1488

سخنان حمیدرضا ایرجی، دانشجوی دکترای مطالعات برنامه درسی، دانشگاه تهران:

https://t.me/rics_mmm1959/1489

فصل ۴۰:

سخنان دکتر ابوالفضل رفیع پور، دکترای آموزش ریاضی، دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان:

https://t.me/rics_mmm1959/1491

سخنان دکتر سپیده نوروزی، دکترای مطالعات برنامه درسی، مدرس و پژوهشگر:

https://t.me/rics_mmm1959/1492

فصل ۴۱:

سخنان دکتر زهرا نیک نام، استادیار مطالعات برنامه درسی دانشگاه خوارزمی:

https://t.me/rics_mmm1959/1494

سخنان دکتر علی صفدری، دکترای تکنولوژی آموزشی، مدرس دانشگاه و تسهیلگر:

https://t.me/rics_mmm1959/1495

فصل ۴۲:

سخنان دکتر فرهاد سراجی، دکترای مطالعات برنامه درسی، دانشیار دانشگاه بوعلی همدان:

https://t.me/rics_mmm1959/1497

سخنان معصومه صادقی، دانشجوی دکتری مطالعات برنامه درسی دانشگاه خوارزمی:

https://t.me/rics_mmm1959/1498