دکتر محمود مهرمحمدی:

برای حکمرانی خوب در آموزش و پرورش باید از تعدد نهادهای تصمیم‌گیری بکاهیم