هوش مصنوعی و آینده تعلیم و تربیت: آموزش در عصر هوش مصنوعی (شاه، ۲۰۲۳)، بخش سوم
هوش مصنوعی و آینده تعلیم و تربیت: آموزش در عصر هوش مصنوعی (شاه، ۲۰۲۳)، بخش دوم
هوش مصنوعی و آینده تعلیم و تربیت: آموزش در عصر هوش مصنوعی (شاه، ۲۰۲۳)، بخش اول
اصلاحات برنامه درسی ریاضیات در سراسر جهان: بیست و چهارمین مطالعه ICMI (شیمیزو و ویتال، ۲۰۲۳)، بخش نهم
اصلاحات برنامه درسی ریاضیات در سراسر جهان: بیست و چهارمین مطالعه ICMI (شیمیزو و ویتال، ۲۰۲۳)، بخش هشتم
اصلاحات برنامه درسی ریاضیات در سراسر جهان: بیست و چهارمین مطالعه ICMI (شیمیزو و ویتال، ۲۰۲۳)، بخش هفتم
اصلاحات برنامه درسی ریاضیات در سراسر جهان: بیست و چهارمین مطالعه ICMI (شیمیزو و ویتال، ۲۰۲۳)، بخش ششم
اصلاحات برنامه درسی ریاضیات در سراسر جهان: بیست و چهارمین مطالعه ICMI (شیمیزو و ویتال، ۲۰۲۳)، بخش پنجم
اصلاحات برنامه درسی ریاضیات در سراسر جهان: بیست و چهارمین مطالعه ICMI (شیمیزو و ویتال، ۲۰۲۳)، بخش چهارم
اصلاحات برنامه درسی ریاضیات در سراسر جهان: بیست و چهارمین مطالعه ICMI (شیمیزو و ویتال، ۲۰۲۳)، بخش سوم
اصلاحات برنامه درسی ریاضیات در سراسر جهان: بیست و چهارمین مطالعه ICMI (شیمیزو و ویتال، ۲۰۲۳)، بخش دوم
اصلاحات برنامه درسی ریاضیات در سراسر جهان: بیست و چهارمین مطالعه ICMI (شیمیزو و ویتال، ۲۰۲۳)، بخش اول
اصلاحات برنامه درسی ریاضیات در سراسر جهان: بیست و چهارمین مطالعه ICMI (شیمیزو و ویتال، ۲۰۲۳)، نکات مقدماتی و معرفی کلی کتاب
مردم نگاری دو پایه/ چند پایه (سایر و نوریس، ۲۰۱۲)، مقدمه (بخش سوم)
مردم نگاری دو پایه/ چند پایه (سایر و نوریس، ۲۰۱۲)، مقدمه (بخش دوم)
مردم نگاری دو پایه/ چند پایه (سایر و نوریس، ۲۰۱۲)، مقدمه (بخش اول)
مردم نگاری دو پایه/ چند پایه (سایر و نوریس، ۲۰۱۲)
یادگیری مرئی: ادامه راه؛ سنتز بیش از ۲۱۰۰ فراتحلیل در ارتباط با موفقیت تحصیلی (هتی، ۲۰۲۳)، فصل شانزدهم (بخش دوم)
یادگیری مرئی: ادامه راه؛ سنتز بیش از ۲۱۰۰ فراتحلیل در ارتباط با موفقیت تحصیلی (هتی، ۲۰۲۳)، فصل شانزدهم (بخش اول)
یادگیری مرئی: ادامه راه؛ سنتز بیش از ۲۱۰۰ فراتحلیل در ارتباط با موفقیت تحصیلی (هتی، ۲۰۲۳)، فصل پانزدهم (بخش دوم)
یادگیری مرئی: ادامه راه؛ سنتز بیش از ۲۱۰۰ فراتحلیل در ارتباط با موفقیت تحصیلی (هتی، ۲۰۲۳)، فصل پانزدهم (بخش اول)
یادگیری مرئی: ادامه راه؛ سنتز بیش از ۲۱۰۰ فراتحلیل در ارتباط با موفقیت تحصیلی (هتی، ۲۰۲۳)، فصل چهاردهم
یادگیری مرئی: ادامه راه؛ سنتز بیش از ۲۱۰۰ فراتحلیل در ارتباط با موفقیت تحصیلی (هتی، ۲۰۲۳)، فصل سیزدهم
یادگیری مرئی: ادامه راه؛ سنتز بیش از ۲۱۰۰ فراتحلیل در ارتباط با موفقیت تحصیلی (هتی، ۲۰۲۳)، فصل دوازدهم
یادگیری مرئی: ادامه راه؛ سنتز بیش از ۲۱۰۰ فراتحلیل در ارتباط با موفقیت تحصیلی (هتی، ۲۰۲۳)، فصل یازدهم (بخش دوم)
یادگیری مرئی: ادامه راه؛ سنتز بیش از ۲۱۰۰ فراتحلیل در ارتباط با موفقیت تحصیلی (هتی، ۲۰۲۳)، فصل یازدهم (بخش اول)
یادگیری مرئی: ادامه راه؛ سنتز بیش از ۲۱۰۰ فراتحلیل در ارتباط با موفقیت تحصیلی (هتی، ۲۰۲۳)، فصل دهم
یادگیری مرئی: ادامه راه؛ سنتز بیش از ۲۱۰۰ فراتحلیل در ارتباط با موفقیت تحصیلی (هتی، ۲۰۲۳)، فصل نهم
یادگیری مرئی: ادامه راه؛ سنتز بیش از ۲۱۰۰ فراتحلیل در ارتباط با موفقیت تحصیلی (هتی، ۲۰۲۳)، فصل هشتم
یادگیری مرئی: ادامه راه؛ سنتز بیش از ۲۱۰۰ فراتحلیل در ارتباط با موفقیت تحصیلی (هتی، ۲۰۲۳)، فصل هفتم
یادگیری مرئی: ادامه راه؛ سنتز بیش از ۲۱۰۰ فراتحلیل در ارتباط با موفقیت تحصیلی (هتی، ۲۰۲۳)، فصل ششم
یادگیری مرئی: ادامه راه؛ سنتز بیش از ۲۱۰۰ فراتحلیل در ارتباط با موفقیت تحصیلی (هتی، ۲۰۲۳)، فصل پنجم،‌ بخش دوم
یادگیری مرئی: ادامه راه؛ سنتز بیش از ۲۱۰۰ فراتحلیل در ارتباط با موفقیت تحصیلی (هتی، ۲۰۲۳)، فصل پنجم،‌ بخش اول
یادگیری مرئی: ادامه راه؛ سنتز بیش از ۲۱۰۰ فراتحلیل در ارتباط با موفقیت تحصیلی (هتی، ۲۰۲۳)، فصل چهارم
یادگیری مرئی: ادامه راه؛ سنتز بیش از ۲۱۰۰ فراتحلیل در ارتباط با موفقیت تحصیلی (هتی، ۲۰۲۳)، فصل سوم
یادگیری مرئی: ادامه راه؛ سنتز بیش از ۲۱۰۰ فراتحلیل در ارتباط با موفقیت تحصیلی (هتی، ۲۰۲۳)، فصل دوم
یادگیری مرئی: ادامه راه؛ سنتز بیش از ۲۱۰۰ فراتحلیل در ارتباط با موفقیت تحصیلی (هتی، ۲۰۲۳)، مقدمه و فصل اول
فلسفه برای کودکان در برنامه درسی دوره ابتدایی: برنامه‌ریزی با مضمون الهام بخش (شورر و کویین، ۲۰۲۳)، فصل پانزدهم: آب
فلسفه برای کودکان در برنامه درسی دوره ابتدایی: برنامه‌ریزی با مضمون الهام بخش (شورر و کویین، ۲۰۲۳)، فصل چهاردهم: زباله
فلسفه برای کودکان در برنامه درسی دوره ابتدایی: برنامه‌ریزی با مضمون الهام بخش (شورر و کویین، ۲۰۲۳)، فصل سیزدهم: جنگ و صلح
فلسفه برای کودکان در برنامه درسی دوره ابتدایی: برنامه‌ریزی با مضمون الهام بخش (شورر و کویین، ۲۰۲۳)، فصل دوازدهم: زمان
فلسفه برای کودکان در برنامه درسی دوره ابتدایی: برنامه‌ریزی با مضمون الهام بخش (شورر و کویین، ۲۰۲۳)، فصل یازدهم: تاب‌آوری
فلسفه برای کودکان در برنامه درسی دوره ابتدایی: برنامه‌ریزی با مضمون الهام بخش (شورر و کویین، ۲۰۲۳)، فصل دهم: پول
فلسفه برای کودکان در برنامه درسی دوره ابتدایی: برنامه‌ریزی با مضمون الهام بخش (شورر و کویین، ۲۰۲۳)، فصل نهم: سفر
فلسفه برای کودکان در برنامه درسی دوره ابتدایی: برنامه‌ریزی با مضمون الهام بخش (شورر و کویین، ۲۰۲۳)، فصل هشتم: علوم
فلسفه برای کودکان در برنامه درسی دوره ابتدایی: برنامه‌ریزی با مضمون الهام بخش (شورر و کویین، ۲۰۲۳)، فصل هفتم: تنوع زیستی
فلسفه برای کودکان در برنامه درسی دوره ابتدایی: برنامه‌ریزی با مضمون الهام بخش (شورر و کویین، ۲۰۲۳)، فصل ششم: هوش مصنوعی
فلسفه برای کودکان در برنامه درسی دوره ابتدایی: برنامه‌ریزی با مضمون الهام بخش (شورر و کویین، ۲۰۲۳)، فصل پنجم: ساده ساختن فراشناخت
فلسفه برای کودکان در برنامه درسی دوره ابتدایی: برنامه‌ریزی با مضمون الهام بخش (شورر و کویین، ۲۰۲۳)، فصل چهارم: معلم فلسفی
فلسفه برای کودکان در برنامه درسی دوره ابتدایی: برنامه‌ریزی با مضمون الهام بخش (شورر و کویین، ۲۰۲۳)، فصل سوم: فبک در قلب برنامه درسی
فلسفه برای کودکان در برنامه درسی دوره ابتدایی: برنامه‌ریزی با مضمون الهام بخش (شورر و کویین، ۲۰۲۳)، فصل‌های اول (معرفی نویسندگان) و دوم (نحوه استفاده از کتاب)
فلسفه برای کودکان در برنامه درسی دوره ابتدایی: برنامه‌ریزی با مضمون الهام بخش (شورر و کویین، ۲۰۲۳)، نکات مقدماتی
پیچیده سازی مطالعات برنامه درسی: تأملی بر هدایای سخاوتمندانه و خلاقانه ویلیام دال جونیور (کوئین، ۲۰۱۹) – بخش دوم
پیچیده سازی مطالعات برنامه درسی: تأملی بر هدایای سخاوتمندانه و خلاقانه ویلیام دال جونیور (کوئین، ۲۰۱۹) – بخش اول
بازخوانی مجدد کتاب خوب و خواندنی «آموزش، برنامه درسی و ساخت ملت: مشارکت آموزش و پرورش تطبیقی در ادراک ملت ها و ملی گرایی» (ترولر، ۲۰۲۳)
تدریس معطوف به عصیان: تربیت به عنوان عمل به آزادی (هوکس، ۱۹۹۴)
آموزش، برنامه درسی و ساخت ملت: مشارکت آموزش و پرورش تطبیقی در ادراک ملت ها و ملی گرایی (ترولر، ۲۰۲۳)
پداگوژیِ عدالت اجتماعی در سراسر برنامه‌درسی: تمرین آزادی (چپمن و هابل، ۲۰۲۲)
پنج ذهن برای آینده (گاردنر، ۲۰۰۶)
دیداکتیک در جهان در حال تغییر. (لیگوزات، کلته و  المکویست، ۲۰۲۳)
درباره ی پداگوژی انتقادی. (ژیرو، ۲۰۱۱)
یادگیری مرئی: ادامه راه؛ سنتز بیش از ۲۱۰۰ فراتحلیل در ارتباط با موفقیت تحصیلی. (هتی، ۲۰۲۳)
آموزش عالی و توسعه پایدار: الگویی برای نوسازی برنامه درسی. (دشا و هارگرووز، ۲۰۱۴)
آموزش، برنامه درسی و ساخت ملت: مشارکت آموزش و پرورش تطبیقی در ادراک ملت ها و ملی گرایی (ترولر، ۲۰۲۳)
کورره و میراث در بافت کسب‌وکار خانوادگی: به‌سوی یک نظریه‌ جدید یادگیری میان‌نسلی (چن، ۲۰۲۳)
اوکانر (۲۰۲۲). بازکردن برنامه‌درسی دانشگاهی.
اوکادا و بامکین (۲۰۲۲). برنامه‌درسی مدارس ژاپن برای دهه ۲۰۲۰: سیاستها، خط مشی و آموزش
افلند (۲۰۲۲). هنر و شناخت: تلفیق هنرهای تجسمی در برنامه درسی. انتشارات کالج معلمان
آزادی برای تغییر (فولن، ۲۰۱۵)
تحول در یادگیری با کاربست فناوری‌های جدید (مالوی و همکاران، ۲۰۱۷)
پداگوژی نمایش محور (داوسون و لی، ۲۰۱۸) – بخش پایانی
پداگوژی نمایش محور (داوسون و لی، ۲۰۱۸) – بخش دوم
پداگوژی نمایش محور (داوسون و لی، ۲۰۱۸)
آموزش عالی از طریق طراحی: بهترین رویه ها برای تولید برنامه های درسی و آموزش (ماخ، ۲۰۱۸) – هفته دوم
آموزش عالی از طریق طراحی: بهترین رویه ها برای تولید برنامه های درسی و آموزش (ماخ، ۲۰۱۸)
دستنامه روش های مکمل در پژوهش تربیتی (گرین و دیگران، ۲۰۰۶)-بخش سوم
دستنامه روش های مکمل در پژوهش تربیتی (گرین و دیگران، ۲۰۰۶)-بخش دوم
دستنامه روش های مکمل در پژوهش تربیتی (گرین و دیگران، ۲۰۰۶)
دستنامه روش های مکمل در پژوهش تربیتی (گرین و دیگران، ۲۰۰۶)
مدارس چه چیزی باید آموزش دهند؟: رشته ها ، موضوعات درسی و جستجوی حقیقت  (کاثبرت و استندیش، ۲۰۲۱) – بازخوانی چهارم
مدارس چه چیزی باید آموزش دهند؟: رشته ها ، موضوعات درسی و جستجوی حقیقت  (کاثبرت و استندیش، ۲۰۲۱) – بازخوانی سوم
مدارس چه چیزی باید آموزش دهند؟: رشته ها ، موضوعات درسی و جستجوی حقیقت  (کاثبرت و استندیش، ۲۰۲۱) – بازخوانی دوم
مدارس چه چیزی باید آموزش دهند؟: رشته ها ، موضوعات درسی و جستجوی حقیقت  (کاثبرت و استندیش، ۲۰۲۱) – بازخوانی
پالت رنگارنگ: کاربست اندیشه های الیوت آیزنر (اورماخر و متیوز، ۲۰۰۵) – بخش آخر (ششم)
پالت رنگارنگ: کاربست اندیشه های الیوت آیزنر (اورماخر و متیوز، ۲۰۰۵) – بخش پنجم
پالت رنگارنگ: کاربست اندیشه های الیوت آیزنر (اورماخر و متیوز، ۲۰۰۵) – بخش چهارم
پالت رنگارنگ: کاربست اندیشه های الیوت آیزنر (اورماخر و متیوز، ۲۰۰۵) – بخش سوم
پالت رنگارنگ: کاربست اندیشه های الیوت آیزنر (اورماخر و متیوز، ۲۰۰۵) – بخش دوم
پالت رنگارنگ: کاربست اندیشه های الیوت آیزنر (اورماخر و متیوز، ۲۰۰۵)
برنامه درسی و نسل مدینه فاضله: بازجویی از وضعیت کنونی نظریه برنامه درسی انتقادی (پاراسکوا، ۲۰۲۱)
دانش، محتوا، برنامه درسی و دایدکتیک: فراسوی واقع گرایی اجتماعی – بازخوانی
فلسفه برای کودکان در برنامه درسی متوسطه (لویز و چندلی، ۲۰۱۲) – بخش پنجم
فلسفه برای کودکان در برنامه درسی متوسطه (لویز و چندلی، ۲۰۱۲) – بخش چهارم
فلسفه برای کودکان در برنامه درسی متوسطه (لویز و چندلی، ۲۰۱۲) – بخش سوم
فلسفه برای کودکان در برنامه درسی متوسطه (لویز و چندلی، ۲۰۱۲) – بخش دوم
فلسفه برای کودکان در برنامه درسی متوسطه (لویز و چندلی، ۲۰۱۲)
برنامه درسی منسجم برای هر دانش آموز: طرح های برنامه درسی برای انتخاب احتمالی (شورت، ۲۰۲۰)
دانش، محتوا، برنامه درسی و دایدکتیک: فراسوی واقع گرایی اجتماعی
رویکرد دلوزی به برنامه درسی: جستارهایی در باب یک زیست تربیتی (والین، ۲۰۱۰) – مباحث تکمیلی (۱)
رویکرد دلوزی به برنامه درسی: جستارهایی در باب یک زیست (حیات) تربیتی (والین، ۲۰۱۰)
مدارس چه چیزی باید آموزش دهند؟ رشته ها، موضوعات درسی و جستجوی حقیقت (کاثبرت و استندیس، ۲۰۲۱)
یادگیری عمیق: درگیر کردن جهان، تغییر جهان (فولن، کوئین و مک ایچن، ۲۰۱۸)
پداگوژی های کاربردی برای آموزش عالی: یادگیری و نوآوری در دنیای واقعی در برنامه درسی (مورلی و جمیل، ۲۰۲۱)
آیا تربیت دینی امکان پذیر است؟ (هند، ۲۰۰۶)
نظریه های برنامه درسی (اسکایرو، ۲۰۱۳)
برنامه درسی: رویکردهای جایگزین، مباحث جاری. (مارش و ویلیس، ۲۰۰۷)
دانشنامه بین المللی برنامه درسی (لوئی، ۱۹۹۱)
دانشنامه مطالعات برنامه درسی (کریدل، ۲۰۱۰) – بخش یازدهم
دانشنامه مطالعات برنامه درسی (کریدل، ۲۰۱۰) – بخش دهم
دانشنامه مطالعات برنامه درسی (کریدل، ۲۰۱۰) – بخش نهم
دانشنامه مطالعات برنامه درسی (کریدل، ۲۰۱۰) – بخش هشتم
دانشنامه مطالعات برنامه درسی (کریدل، ۲۰۱۰) – بخش هفتم
دانشنامه مطالعات برنامه درسی (کریدل، ۲۰۱۰) – بخش ششم
دانشنامه مطالعات برنامه درسی (کریدل، ۲۰۱۰) – بخش پنجم
دانشنامه مطالعات برنامه درسی (کریدل، ۲۰۱۰) – بخش چهارم
دانشنامه مطالعات برنامه درسی (کریدل، ۲۰۱۰) – بخش سوم
دانشنامه مطالعات برنامه درسی (کریدل، ۲۰۱۰) – بخش دوم
دانشنامه مطالعات برنامه درسی (کریدل، ۲۰۱۰)
نظریه به مثابه کنش متافیزیکی (مک دانلد، ۱۹۹۵) – بخش سوم
نظریه به مثابه کنش متافیزیکی (مک دانلد، ۱۹۹۵) – بخش دوم
نظریه به مثابه کنش متافیزیکی (مک دانلد، ۱۹۹۵)
چرا دانش مهم است: نجات کودکان‌مان از نظریه‌های شکست خورده تربیتی (هرش، ۲۰۱۸)
بازخوانی کتاب: سیستم‌ها موفق می‌شوند: تغییر حیاتی برای اصلاح فراگیر در سیستم (فولن، ۲۰۱۰)
بازآفرینی آموزش ستمدیدگان: سخن از منظرهای انتقادی معاصر (کریلو، ۲۰۲۰)
معنویت و تربیت (رایت، ۲۰۰۴)
سیستم‌ها موفق می‌شوند: تغییر حیاتی برای اصلاح فراگیر در سیستم (فولن، ۲۰۲۰)
چالش های تربیت دینی: آیا انقطاعی بین ایمان و عقل وجود دارد؟ (پرینگ، ۲۰۲۰)
فلسفه پژوهش تربیتی (پرینگ، ۲۰۱۵)
بازخوانی: فرهنگ‌های برنامه درسی (جوزف، پی. بی. ۲۰۱۱)
دستنامه برنامه درسی، پداگوژی و سنجش (وایس، هیوارد و پاندیا، ۲۰۱۶) – بخش پانزدهم
دستنامه برنامه درسی، پداگوژی و سنجش (وایس، هیوارد و پاندیا، ۲۰۱۶) – بخش چهاردهم
دستنامه برنامه درسی، پداگوژی و سنجش (وایس، هیوارد و پاندیا، ۲۰۱۶) – بخش سیزدهم
دستنامه برنامه درسی، پداگوژی و سنجش (وایس، هیوارد و پاندیا، ۲۰۱۶) – بخش دوازدهم
دستنامه برنامه درسی، پداگوژی و سنجش (وایس، هیوارد و پاندیا، ۲۰۱۶) – بخش یازدهم
دستنامه برنامه درسی، پداگوژی و سنجش (وایس، هیوارد و پاندیا، ۲۰۱۶) – بخش دهم
دستنامه برنامه درسی، پداگوژی و سنجش (وایس، هیوارد و پاندیا، ۲۰۱۶) – بخش نهم
دستنامه برنامه درسی، پداگوژی و سنجش (وایس، هیوارد و پاندیا، ۲۰۱۶) – بخش هشتم
دستنامه برنامه درسی، پداگوژی و سنجش (وایس، هیوارد و پاندیا، ۲۰۱۶) – بخش هفتم
دستنامه برنامه درسی، پداگوژی و سنجش (وایس، هیوارد و پاندیا، ۲۰۱۶) – بخش ششم
دستنامه برنامه درسی، پداگوژی و سنجش (وایس، هیوارد و پاندیا، ۲۰۱۶) – بخش پنجم
دستنامه برنامه درسی، پداگوژی و سنجش (وایس، هیوارد و پاندیا، ۲۰۱۶) – بخش چهارم
دستنامه برنامه درسی، پداگوژی و سنجش (وایس، هیوارد و پاندیا، ۲۰۱۶) – بخش سوم
دستنامه برنامه درسی، پداگوژی و سنجش (وایس، هیوارد و پاندیا، ۲۰۱۶) – بخش دوم
دستنامه برنامه درسی، پداگوژی و سنجش (وایس، هیوارد و پاندیا، ۲۰۱۶)