نوشته‌ها

Shorer, A., & Quinn, K. (2023). Philosophy for children across the primary curriculum: inspirational themed planning. Taylor & Francis

🔸#زباله
🔸#فبک_زباله

دریافت فایل الکترونیکی کتاب:

https://t.me/rics_mmm1959/2398

فلسفه برای کودکان در برنامه درسی دوره ابتدایی: برنامه‌ریزی با مضمون الهام بخش (شورر و کویین، ۲۰۲۳)

مرورکننده: احمدرضا آذربایجانی (آذر)، دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، مدیر و موسس مدرسه گفتگو

https://t.me/rics_mmm1959/2412