نوشته‌ها

Shorer, A., & Quinn, K. (2023). Philosophy for children across the primary curriculum: inspirational themed planning. Taylor & Francis

🔸#زباله
🔸#فبک_زباله

دریافت فایل الکترونیکی کتاب:

https://t.me/rics_mmm1959/2398

فلسفه برای کودکان در برنامه درسی دوره ابتدایی: برنامه‌ریزی با مضمون الهام بخش (شورر و کویین، ۲۰۲۳)

مرورکننده: احمدرضا آذربایجانی (آذر)، دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، مدیر و موسس مدرسه گفتگو

https://t.me/rics_mmm1959/2412

Shorer, A., & Quinn, K. (2023). Philosophy for children across the primary curriculum: inspirational themed planning. Taylor & Francis

🔸#جنگ_و_صلح
🔸#نبرد
🔸#بخشش
🔸#عشق_و_نفرت

دریافت فایل الکترونیکی کتاب:

https://t.me/rics_mmm1959/2398

فلسفه برای کودکان در برنامه درسی دوره ابتدایی: برنامه‌ریزی با مضمون الهام بخش (شورر و کویین، ۲۰۲۳)

مرورکننده: علی صابری ریسه، کارشناس ارشد فلسفه، تسهیلگر فلسفه برای کودکان

https://t.me/rics_mmm1959/2411

Shorer, A., & Quinn, K. (2023). Philosophy for children across the primary curriculum: inspirational themed planning. Taylor & Francis

🔸#زمان
🔸#زمان_و_فبک
🔸#فبک

دریافت فایل الکترونیکی کتاب:

https://t.me/rics_mmm1959/2398

فلسفه برای کودکان در برنامه درسی دوره ابتدایی: برنامه‌ریزی با مضمون الهام بخش (شورر و کویین، ۲۰۲۳)

مرورکننده: علی حسن‌زاده، دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، تسهیلگر فلسفه برای کودکان

https://t.me/rics_mmm1959/2410

Shorer, A., & Quinn, K. (2023). Philosophy for children across the primary curriculum: inspirational themed planning. Taylor & Francis

🔸#تاب_آوری
🔸#تاب_آوری_فبک
🔸#فبک_قدرت_اراده
🔸#فبک_پشتکار

🔸#فبک_سازگاری
🔸#
فبک_اعتمادبنفس

دریافت فایل الکترونیکی کتاب:

https://t.me/rics_mmm1959/2398

فلسفه برای کودکان در برنامه درسی دوره ابتدایی: برنامه‌ریزی با مضمون الهام بخش (شورر و کویین، ۲۰۲۳)

مرورکننده: یحیی قائدی، دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، دانشیار دانشگاه خوارزمی

https://t.me/rics_mmm1959/2409