نوشته‌ها

Hattie, J. (2023). Visible learning: The sequel: A synthesis of over 2,100 meta-analyses relating to achievement. Taylor & Francis.

🔸#تأثیرات_مدرسه
🔸#تأثیرات_خارج_از_مدرسه
🔸#شکاف_تحصیلی
🔸#یادگیری_خدمات
🔸#برنامه_های_بعد_از_مدرسه
🔸#فعالیت_های_فوق_برنامه
🔸#تکلیف

دریافت فایل الکترونیکی کتاب:

https://t.me/rics_mmm1959/2256

مرورکننده: حشمت‌اله نظری، دکتری تکنولوژی آموزشی، دانشگاه تربیت مدرس

https://t.me/rics_mmm1959/2447

Hattie, J. (2023). Visible learning: The sequel: A synthesis of over 2,100 meta-analyses relating to achievement. Taylor & Francis.

🔸#تأثیرات_مدرسه
🔸#تأثیرات_خارج_از_مدرسه
🔸#شکاف_تحصیلی
🔸#یادگیری_خدمات
🔸#برنامه_های_بعد_از_مدرسه
🔸#فعالیت_های_فوق_برنامه
🔸#تکلیف

دریافت فایل الکترونیکی کتاب:

https://t.me/rics_mmm1959/2256

مرورکننده: حشمت‌اله نظری، دکتری تکنولوژی آموزشی، دانشگاه تربیت مدرس

https://t.me/rics_mmm1959/2446

Hattie, J. (2023). Visible learning: The sequel: A synthesis of over 2,100 meta-analyses relating to achievement. Taylor & Francis.

🔸#یادگیری_مرئی
🔸#فراتحلیل
🔸#فناوری
🔸#تدریس
🔸#فناوری_آموزشی

دریافت فایل الکترونیکی کتاب:

https://t.me/rics_mmm1959/2256

مرورکننده: اسماعیل عظیمی، ‌دکتری تکنولوژی آموزشی، استادیار دانشگاه تربیت مدرس

https://t.me/rics_mmm1959/2445

Hattie, J. (2023). Visible learning: The sequel: A synthesis of over 2,100 meta-analyses relating to achievement. Taylor & Francis.

🔸#راهبردهای_یادگیری
🔸#اثر_تدریس
🔸#موفقیت_تحصیلی
🔸#تدریس_هدفمند
🔸#تفکر_ارزیابانه

دریافت فایل الکترونیکی کتاب:

https://t.me/rics_mmm1959/2256

مرورکننده: محسن بیات، دکتری تکنولوژی آموزشی دانشگاه تربیت مدرس

https://t.me/rics_mmm1959/2441