نوشته‌ها

Shorer, A., & Quinn, K. (2023). Philosophy for children across the primary curriculum: inspirational themed planning. Taylor & Francis

🔸#جنگ_و_صلح
🔸#نبرد
🔸#بخشش
🔸#عشق_و_نفرت

دریافت فایل الکترونیکی کتاب:

https://t.me/rics_mmm1959/2398

فلسفه برای کودکان در برنامه درسی دوره ابتدایی: برنامه‌ریزی با مضمون الهام بخش (شورر و کویین، ۲۰۲۳)

مرورکننده: علی صابری ریسه، کارشناس ارشد فلسفه، تسهیلگر فلسفه برای کودکان

https://t.me/rics_mmm1959/2411